Lærerseminaret 2020

I november hvert år arrangeres et todagers fagseminar for lærere som deltar i Holbergprisen i skolen. Seminaret markerer oppstarten for prosjektet inneværende skoleår.

Det produseres i dag mer forskning enn noensinne tidligere. Ulike forskningsmetoder
som observasjoner, intervjuer og spørreundersøkelser gjør det mulig å produsere
store mengder forskningsdata. Men hva gjør vi med alt dette datamaterialet?
Hvordan får vi frem resultatene våre på en best mulig måte? I kvalitativ forskning
er analyseprosessen helt avgjørende for et godt resultat. Det betyr at analysen
må være troverdig og formidles på en måte som gjør kunnskapen forståelig og
tilgjengelig. Kvalitativ analyse krever derfor mye tankearbeid og er på sitt aller
beste både kreativ og systematisk.

På årets lærerseminar tar professor Trine Anker (MF) og postdoc Magnus Hoem
Iversen (UiB) oss med inn i den praktiske analyseprosessen. I løpet av seminaret vil
vi også få mulighet til å prøve ut kreative analyseverktøy og tips til hvordan elevene
kan arbeide med analyse i sine egne forskningsprosjekter.

Innenfor akademia er analyseprosessen nært forbundet med forskningsetikk. Det
handler blant annet om hvordan vi fremstiller og formidler resultatene våre. Mange
av elevprosjektene i Holbergprisen i skolen undersøker temaer og spørsmål som
innebærer etiske dilemmaer, og i denne sammenhengen er det viktig å ha et reflektert
forhold til behandlingen av informanter og datamateriale. Vi har derfor også i år
invitert Vidar Enebakk fra de Nasjonale forskningsetiske komiteene (NESH) til å gi
oss en innføring i hva forskningsetikk handler om.

I tillegg til analyse, skal vi også diskutere generelle sider ved forskningsprosessen.
Fjorårets lærerprisvinner kommer for å dele av sine erfaringer, og vi skal dessuten
diskutere fjorårets finalistoppgaver for å se hvordan forskningsprosessens ulike
utfordringer er løst der.

Grunnet pandemisituasjonen ble årets seminar gjennomført digitalt og samlet den 5. november. Under ser du programmet slik det ble sendt digitalt. Holbergprisen i skolen vil dele digitalt innhold fra seminaret. 

 

Program 5. november

10.00 Velkommen og gjennomgang av programmet ved fagkonsulent for Holbergprisen i skolen Marie von der Lippe (UiB)  

10.03 Presentasjon av Holbergprisen i skolen v/ Birger Berge, sekretariatet for Holbergprisen i skolen 

10.15 Innlegg ved lærerprisvinner Kjersti Gjerde Brekklund (St. Olav vgs, Stavanger) 

10.35 Spørsmål til Brekklund/ diskusjon i plenum  

10.45 Pause 15 min. 

11.00 Innlegg v/Magnus Hoem Iversen (UiB), inkludert diskusjon/analyse  

12.00-13.00 Lunsjpause  

13.00 Innlegg v/ Trine Anker (MF), inkludert diskusjon/ analyse  

14.00 Pause 10 min. 

14.10 Innlegg v/ Vidar Enebakk (Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora - NESH), inkludert diskusjon  

15.00 Avslutningssesjon 

Innledere

Vidar Enebakk. Foto: De nasjonale forskningsetiske komiteeneVIDAR ENEBAKK har hovedfag i idéhistorie og doktorgrad i vitenskapsteori fra
UiO. Etter stillinger som forsker i vitenskapshistorie (UiO) og førstekonservator ved
Norsk Teknisk Museum er han i dag sekretariatsleder ved Den nasjonale forskningsetiske
komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Enebakk har også vært
redaktør for Nytt norsk tidsskrift.

 

 

 

Kjersti Gjerde Brekklund. Foto: PrivatKJERSTI GJERDE BREKKLUND er lektor ved St. Olavs videregående skole i Stavanger,
og underviser blant annet i religion og etikk. Brekklund er årets lærerprisvinner
med prosjektet «–Jeg synes fremdeles det er mer futt i tittelen Sex og Synd», og
vil på årets lærerseminar dele av sine erfaringer ved å lede en klasse gjennom
forskningsprosjektet.

 

 

 

Trine Anker. Foto: UiOTRINE ANKER er professor i religionsvitenskap ved MF vitenskapelig høyskole.
Anker vært programleder for lektorprogrammet siden januar 2013, og vikarierer i dag
som leder av forskerskolen RVS (religion, values and society). Anker underviser i og
utvikler ulike religions- og etikkfag i lektorprogrammet, underviser i vitenskapsteori og
metode på PhD-programmet, og veileder på bachelor-, master- og PhD-nivå.

 

 

 

Magnus Hoem Iversen. Foto: UiBMAGNUS HOEM IVERSEN er postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap
ved Universitetet i Bergen. Iversen arbeider blant annet med retorikk,
politisk reklame, politisk kommunikasjon og mediebruk, og sitter i forskningsgruppe
for retorikk, demokrati og offentlig kultur, og forskningsgruppe for mediebruk og
publikumsstudier.

 

 

Holbergprisen i skolen

Marie von der Lippe. Foto: PrivatMARIE VON DER LIPPE er Holbergprisen i skolens fagkonsulent. Von der Lippe
er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Hennes forskningsinteresser
omfatter blant annet religionsdidaktikk, religion i skolen, religions- og livsynsfagene
i skolen, ungdom og religion, kontroversielle spørsmål, religiøst mangfold,
flerkultur, og fordommer.

 

 

 

Birger Berge. Foto: Thor BrødreskiftBIRGER BERGE er førstekonsulent i Holbergprisen i skolen. Han er utdannet historiker
fra Universitetet i Bergen og har tidligere arbeidet som digital arkivar ved Skeivt
arkiv, og innenfor studieadministrasjon ved Medisinske fakultet og Humanistisk fakultet,
Universitetet i Bergen, samt studentrekruttering for Studieadministrativ avdeling.

 

 

 

Vivil Valvik Haraldsen. Foto: Birger BergeVIVIL VALVIK HARALDSEN (Vikar for Hilde Omdalsmoen Fidje) er prosjektansvarlig
for Holbergprisen i skolen. Hun er utdannet i filosofi, og har tidligere
arbeidet som lærer på ungdomstrinnet og videregående trinn. Hun har også
arbeidet ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved Universitetet i Bergen,
og i Kunnskapsdepartementet.

 

 

Dato
Starter: -
Slutter: - 15:30, CET.
Sted
Grand hotel Terminus
Praktisk informasjon
Holbergprisen dekker alle utgifter deltagerne har med reise og overnatting.