Lærerseminaret 2021

I november hvert år arrangerer Holbergprisen i skolen et todagers fagseminar for lærerne som deltar i Holbergprisen i skolen. Seminaret markerer oppstarten for prosjektet inneværende skoleår.

Vi tilbringer stadig mer tid på nett og mye av våre sosiale liv har det siste året foregått på skjerm. Hva gjør dette med oss, og hvordan påvirker det samfunnet mer generelt? Den humanistiske og samfunnsvitenskapelige forskningen flytter seg der folk er, og i dag foregår også mye av forskningsaktiviteten på nett. Men hva er egentlig internettforskning, og hvordan kan vi forske på Facebook, Twitter eller Instagram? Er det fritt frem på sosiale medier, eller må man ta visse forhåndsregler som forsker? På dette fagseminaret ser vi nærmere på noen av disse spørsmålene knyttet til muligheter og nye utfordringer ved internettforskning. Vi retter også fokus mot kvantitative forskningsmetoder, og styrker og svakheter ved store spørreundersøkelser. Her vil vi få innblikk i aktuell forskning, og konkrete eksempler der kvantitative og kvalitative data bringer frem ulik kunnskap. 

For å gi oss et nærmere innblikk i disse spørsmålene har vi invitert professor Elisabeth Staksrud (UiO), som har forsket på barn og unges nettvaner. Hun er også komitéleder i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) og har blant annet ledet arbeidet med å utvikle nye etiske retningslinjer for internettforskning. 

Vi har også invitert stipendiat og prosjektleder Vibeke Moe (HL-senteret). Hun forsker blant annet på antisemittisme, muslimfiendtlighet og muslimsk-jødiske relasjoner i samtiden, og er prosjektleder for HL-senterets tredje kartlegging av holdninger til jøder og muslimer i Norge, som gjennomføres i perioden 2020-2022. 

Mange av elevprosjektene i Holbergprisen i skolen undersøker temaer og spørsmål som innebærer forskningsetiske utfordringer, og i denne sammenhengen er det viktig å ha et reflektert forhold til behandlingen av informanter og datamateriale. Vi setter derfor også fokus på dette under årets seminar.

Fjorårets lærerprisvinner kommer for å dele av sine erfaringer, og vi skal dessuten diskutere fjorårets finalistoppgaver for å se hvordan forskningsprosessens ulike utfordringer er løst der. 

Velkommen til et spennende seminar! 

Program 3. november

15.00-15.10: Velkomst og introduksjon ved faglig leder i Holbergprisen Ellen Mortensen, og fagkonsulent Marie Steine von der Lippe

15.10-15:50: Deltakerne presentere seg selv, hvilke fag de underviser i og hva de har tenkt rundt forskningsprosjektene.

15.50-16.00: Pause

16.00-16.40: Presentasjon Holbergprisen i skolen med praktisk informasjon om prosjektavvikling. 

16:40-16.50: Kaffepause. 

16.50-17.20: Innlegg fra lærerprisvinneren i 2021, Hildegunn Stokke Rasmussen

17.20-17.30: Pause

17.30-18.30: Gruppearbeid: Erfaringsutveksling. 

18.30: Informasjon om morgendagens program og avslutning ved Marie Steine von der Lippe

19.00: Middag på hotellet. 

Program 4. november

09.00-10.30: "Topp ti erfaringer fra å forske på barn, unge og internett" ved professor Elisabeth Staksrud

Elisabeth Staksrud deler sine topp ti erfaringer med kvantitative undersøkelser for å kartlegge nettrisiko og muligheter blant barn og unge i Europa. 

10.30-10.45: Utsjekk og pause

10.45-12.15: "Forskningsetikk og metode ved holdningsundersøkelser: Hvordan kan kombinasjon av kvantitativ og kvalitativ metode utfylle hverandre i forskning på sensitive temaer?" ved stipendiat og prosjektleder Vibeke Moe

Vibeke Moe presenterer og drøfter noen etiske og metodiske utfordringer knyttet til kartlegginger av temaer som antisemittisme, og viser eksempler på gode metodevalg. hun tar utgangspunkt i HL-senterets holdningsundersøkelser fra 2017 og senterets pågående arbeid med en ny kartlegging. 

12.15-13.15: Lunsj

13.15-14.30: Workshop 

 

Innledere

Elisabeth Staksrud. Foto: UiOELISABETH STAKSRUD er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.  I sin forskning har hun især forsket på barn og unge og medier, med fokus på risiko og trygg adferd, sensur og ytringsfrihet, mediepåvirkning og forskningsetikk. Hun er med i ledelsen av det internasjonale nettverket EUKIDS Online, og i 2018 ledet hun deres internasjonale undersøkelse. 

 

Vibeke Moe. Foto: HL-senteretVIBEKE MOE er stipendiat og prosjektleder ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret). Moes forskning er særlig konsentrert rundt antisemittisme, muslimfiendtlighet og muslimsk-jødiske relasjoner i samtiden. Hun er prosjektleder for HL-senterets tredje kartlegging av holdninger til jøder og muslimer i Norge, som gjennomføres i perioden 2020-2022.  

 

 

Hildegunn Stokke Rasmussen. Foto: PrivatHILDEGUNN STOKKE RASMUSSEN er lektor ved Spjelkavik videregående skole. Hun deltok i Holbergprisen i skolen i 2020/ 2021 i faget sosiologi og sosialantropologi, og vant lærerprisen i 2021. På lærerseminaret vil Rasmussen dele av sine erfaringer med deltagelse i Holbergprisen i skolen med fokus på bruken av refleksjonsnotater som hjelpemiddel i elevenes læringsprosess. 

 

 

Holbergprisen i skolen

Marie von der Lippe. Foto: PrivatMARIE STEINE VON DER LIPPE er Holbergprisen i skolens fagkonsulent. Von der Lippe er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Hennes forskningsinteresser omfatter blant annet religionsdidaktikk, religion i skolen, religions- og livssynsfagene i skolen, ungdom og religion, kontroversielle spørsmål, religiøst mangfold, flerkultur, og fordommer.

 

Hilde Omdalsmoen FidjeHILDE OMDALSMOEN FIDJE er rådgiver og prosjektleder i Holbergprisen i skolen. Hun er utdannet historiker fra Universitetet i Bergen og lektor fra Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet ved Hartvig Nissen vgs. og Vest-Lofoten vgs., med samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag. 

 

 

Birger BergeBIRGER BERGE er seniorkonsulent i Holbergprisen. Han er utdannet historiker fra Universitetet i Bergen og har tidligere arbeidet ved Skeivt arkiv og i forsknings- og utdanningsadministrasjon ved UiB. 

 

Dato
Starter: -
Slutter: - 15:00, CET.
Sted
Grand Hotel Terminus
Praktisk informasjon
Holbergprisen dekker alle utgifter deltagerne har med reise og overnatting.