Litteratursøk og kildebruk

Hvordan kan du finne frem til relevant litteratur og bruke denne på en god måte i prosjektet ditt? Hvordan skal du orientere deg i et stort fagfelt med mye informasjon? Hvordan kan du bruke skriveprosessen som verktøy?

29. oktober 2020
Lesetid: 4 minutter

Hvordan finne fram til litteratur som er relevant for ditt forskningsprosjekt? Når du skal orientere deg i et fagområde, er det viktig å vite hvordan du søker etter, bruker, vurderer og referer til kilder i din egen oppgave. Det kan skolebibliotekaren hjelpe deg med. Skolebibliotek i videregående skoler er fagbibliotek med fagutdannet personale som er spesialister i å veilede elever i søke- og skriveprosesser. Faglærer og forskerkontakt kan også veilede deg gjennom forskningsprosessen og er spesialister på sine fagfelt. Skolebibliotekaren på sin side er utdannet til å veilede elever i søke- og skriveprosessen uavhengig av fagområde. Du kan be skolebibliotekaren om hjelp blant annet til å finne interessante forskningstema, til å søke etter aktuelle kilder og til å lære hvordan du oppgir kildene du har brukt. 

Image
Litteratursøk og kildebruk
Internett gir oss tilgang til uendelig mye informasjon. Det er lett å gjøre søk, men mye vanskeligere å vurdere hvilke søketreff og kilder som er mest relevante, eller hvordan du går frem for å undersøke kvaliteten og validiteten av funnene sett i forhold til ditt spesifikke prosjekt og forskningsspørsmål. Spør skolebibliotekaren til hjelp med å finne fram. Illustrasjon: Sissel Ringstad, Farsott AS

Utforskning  

For å formulere et forskningsspørsmål er det viktig å orientere seg i fagstoffet og finne fram til eksisterende kunnskap. Et selvstendig forskningsarbeid krever at man setter seg godt inn i hva som allerede er skrevet om emnet man skal undersøke. Bibliotekaren kan finne fram den faglitteraturen som skolebiblioteket har å tilby, men kan også hjelpe deg med å søke i katalogen til ulike fag- og forskningsbibliotek, for eksempel gjennom Oria. Du kan ikke lese alt, men i idéfasen er det viktig å være åpen og nysgjerrig for å få en oversikt.   

Bibliotekaren kan gi deg råd om hvordan du kan orientere deg i ulike typer tekster for å finne det som er viktig for deg. Konkret kan dette bety dette å slå opp i registre, lese sammendrag av forskningsartikler, skumlese, se på innholdsfortegnelsen eller se på litteraturlisten.  

Kom i gang med skriveprosessen 

Forsøk å formulere forskningsspørsmålet så tidlig som mulig i prosjektet. Friskriving med papir og blyant er en populær øvelse for å konkretisere et tema, formulere en problemstilling og komme i gang med skrivingen. Bruk fem minutter på å skrive så mye du klarer om det du interesserer deg for og ønsker å finne ut mer av. Deretter snur du arket og starter et avsnitt med setningen «Det jeg egentlig lurer på er …». Til slutt formulerer du ett spørsmål – kanskje har du nå kommet fram til forskningsspørsmålet ditt. Å skrive akademisk handler ikke om å vise alt du kan, men å sortere det som er viktig fra det som er uviktig. Når du skriver, formulerer du dine egne tanker om prosjektet og gjør det til ditt. Da blir det lettere å avgrense arbeidet og finne relevante kilder.  

Kildebruk

All forskning bygger videre på tidligere kunnskap. Kildebruk er derfor en viktig del av arbeidet ditt. Det finnes ulike typer kilder. For eksempel:  

  • forskning formidlet i fagbøker eller vitenskapelige artikler 
  • historisk eller faktabasert kunnskap 
  • teoretiske perspektiver eller metodeverktøy  
  • offentlige dokumenter og utredninger 
  • statistikk og ulike typer arkivmateriale 
  • egen empiri  

Bibliotekaren kan veilede deg i det videre søket etter relevante kilder og henvise til aktuelle databaser. Blant annet finner du forskningsartikler i Idunn og Google Scholar, statistikk hos Statistisk sentralbyrå, avhandlinger i DUO og arkivmateriale på nettsidene til Nasjonalbiblioteket, Arkivverket og på DigitaltMuseum.  

Kildekritikk

Å vurdere kilder er en viktig del av arbeidet med forskningsprosjektet. For det første handler dette om bredde. Dekker kildene dine ulike perspektiver på spørsmålene du forsøker å undersøke? For det andre handler det om relevans. Er kilden du bruker egnet til å svare på de spørsmålene du stiller? Det er for eksempel ikke sikkert at det som er relevant i en amerikansk kontekst også egner seg i en norsk sammenheng. For det tredje handler det om kvalitet. Er kildene du forholder deg til, troverdige, partsnøytrale og nøyaktige? Blant annet er det viktig å spørre seg hvem som står bak informasjonen, og om de igjen refererer til troverdige kilder. Du bør også sjekke om informasjonen er oppdatert.  

Gjennom å henvise til relevant forskning i ditt eget arbeid og forholde deg kritisk til de kildene du bruker, viser du at du har satt deg inn i fagfeltet og kan reflektere over hva som har blitt skrevet allerede. Kanskje du har funnet et forskningsspørsmål som ingen andre har undersøkt tidligere?   

Referansestil 

Ved å føre kilder på en etterrettelig måte høyner du kvaliteten på ditt eget arbeid, du viser at du skriver deg inn i en akademisk kontekst, og du unngår å bli tatt for plagiat. Å plagiere noen vil si å utgi andres tanker, teorier, analyser eller forskningsresultater for å være dine egne. Når du siterer, eller på andre måter bruker noe som en annen har skrevet i din egen tekst, skal sitatet følges av en kildehenvisning. På den måten kan leseren finne fram til den originale teksten og lese mer, hvis hen ønsker. Husk å føre kildehenvisningene inn i teksten underveis mens du skriver. Det finnes flere forskjellige måter å referere på avhengig av hvilket fagfelt du skriver innenfor. APA og Harvard er eksempler på referansestiler som er utbredt innenfor humaniora og samfunnsfag. Det er viktig at du er konsekvent og at du følger én referansestil gjennom hele oppgaven. Hvis du lurer på hvilken stil du skal bruke, spør du faglæreren eller skolebibliotekaren din. Korrekt kildebruk består av henvisning i løpende tekst og en kildeliste til slutt i oppgaven.  

Å bruke skolebiblioteket som en ressurs i egen læringsprosess er en viktig studieforberedende øvelse. Alle deltakere i Holbergprisen i skolen oppfordres derfor til å benytte seg av skolebibliotekarens fagkompetanse og skolebibliotekets analoge og digitale ressurser i forskningsprosessen.