Bli kjent med årets forskerkontakter

01.02.2018

En viktig av del Holbergprisen i skolen-prosjektet er kontakten mellom elever og aktive forskere. Skolene som deltar, får alle tildelt en forskerkontakt, som gjennom tre besøk veileder elevene om alt fra forskningsspørsmål til valg av problemstilling, metode og teori.

Skaper kontakt mellom skoler og forskningsinstitusjoner

Forskerkontaktene hentes fra nærliggende universiteter og høyskoler, og arbeider gjerne innenfor samme fagfelt som den aktuelle klassen. Elevene får et innblikk i forskerhverdagen, og hvor interessant og variert forskning innenfor human- og samfunnsvitenskapene kan være. Forskerne får på sin side bedre kjennskap til hvordan fagfeltene blir formidlet i skolene, og besøkene skaper en tettere kontakt mellom elever, lærere og forskningsmiljøer.

- Elevene kan lære mye av slike prosjekter. Ikke minst
kan de lære at det er gøy å finne ut av ting selv - med litt mer omfattende
fremgangsmåter enn hva de vanligvis bruker i skoleoppgaver. Jeg håper også de
lærer seg å være kritiske. Til kilder, medier og til eksisterende forskning.
Det finnes alltid svakheter, men det er ikke nødvendigvis et problem dersom man
er åpne om dem.  -
Jørn Lundgren, forskerkontakt for Kongshavn vgs.

Letter overgangen til videre studier

Mange av elevene vil i løpet av de kommende år dukke opp på landets universiteter og høyskoler. Gjennom arbeidet med egne forskningsprosjekt vil elevene få kunnskap om hvordan et akademisk arbeid planlegges og utføres, og tilbakemeldingen fra elevene er at deltagelsen letter overgangen til videre studier. For forskerne har det også en verdi å møte videregående elever og få innblikk i hvilke spørsmål som opptar dem.

Ved å begynne tidlig med forskning lærer elevene hvordan kunnskap skapes og hvordan de selv kan gå fram for å produsere ny kunnskap om samfunnet. Elevene lærer seg også å forholde seg kritisk til kilder når de skal belyse et tema, og vurdere hva som er bra og mindre bra kilder å bruke i forskning. Og ikke minst lærer elevene seg å tenke etikk i forskningen - fra hvordan behandle informanter til hvilke betydning forskningsresultatene kan ha for dem det forskes på. - Mariya Bikova, forskerkontakt for Danielsen vgs.

Forskerkontaktene gir tilbakemeldinger om inspirerende møter med interesserte elever, som stiller kreative og gode spørsmål.

Det har vært veldig givende og berikende for meg å få lov
til å følge med på hvordan prosjektene utviklet seg over tid. Men ikke minst så
var det også veldig hyggelig å bli kjent med 25 oppegående, engasjerte unge
mennesker som har vært villig til å strekke seg langt og gå inn i en
samfunnsfaglig dialog med meg.
- Laura M Führer, forskerkontakt for Eikeli

Gode råd gjennom prosessen

Gjennom våren arbeider elevene med sine selvvalgte forskningsprosjekter og opplever både uventede funn, at valgene de har tatt underveis i prosessen påvirker hverandre, og at tiden tilgjengelig er begrenset. Det kan være krevende er å finne en balanse mellom fordypning, analyse og gjennomføring. Forskerkontakt Rikke G. Gjærum gir følgende råd for en vellykket forskningsprosess:  

Gå i gang med noe du virkelig lurer på eller blir provosert av, tenk at forskning skal bidra til å bringe verden ett skritt fremover. Still så et kort spørsmål, undersøk spørsmålet i et avgrenset felt og diskuter det du finner i lys av tidligere forskning. Tenk selv, diskuter med andre og lytt til erfarne forskere.

Dette er årets forskerkontakter

Janne Iren Paulsen_1.png
Janne Irén Paulsen Breimo
Professor ved fakultet for samfunnsvitenskap og leder for forskningsgruppen Velferdstjenesteforskning ved Nord universitet.
Forskningsinteresser: Organisasjonsteori, rehabilitering, velferdstjenesteforskning og institusjonell etnografi.

Forskerkontakt for Saltdal vgs

Rikke Gjærum.png
Rikke G. Gjærum
Professor i drama/teater og leder for Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning ved UIT - Norges arktiske universitet.
Forskningsinteresser: Estetiske fag i utdanning, funksjonshemming, marginalisering, innovasjon i forskningsmetodikk, utenforskap, anvendt teater, kunst og politikk, estetikkfilosofi og emansipatorisk kunst.

Forskerkontakt for Heggen vgs

Sivert Skålvoll Urstad.png
Sivert Skålvoll Urstad
Universitetslektor og sosiolog ved UiA, med vekt på religionssosiologi og kultursosiologi.
Forskningsinteresser: teorier og studier knyttet religion og samfunn, religiøsitetens innvirkning i moralske og etiske spørsmål, sekularisering, sosiale faktorer for å forstå sekularisering.

Forskerkontakt for Setesdal vgs.

Berit Misund.png
Berit Misund Dahl
Førsteamanuensis ved Institutt for helsevitenskap, NTNU. Utdannet sykepleier og helsesøster. Forskningsinteresser: profesjonell samhandling, helsefremming, sykdomsforebygging, brukermedvirkning.

Forskerkontakt for Fagerlia vgs.

 

Ida Holt Mathiesen.png
Ida Holt Mathiesen
Stipendiat i sosiologi ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Stavanger.Tidligere seniorforsker ved IRIS.
Forskningsinteresser: yrkesvalg, organisasjon, rådgiving i skolen, frafall fra videregåande skole, kjønn.

Forskerkontakt for St. Olavs vgs.

Pål Martinussen.png

Pål E Martiussen
Professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU
Forskningsinteresser: Helse- og velferdspolitikk, helsereformer, helsesystemer, ledelse og organisering i helsetjenesten, sosial ulikhet og helse, kommunepolitikk, kommunal organisering.

Forskerkontakt for Byåsen vgs.

 

Mariya Bikova.png

Mariya Bikova
​Førstelektor ved sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen.
Forskningsinteresser: problemstillinger knyttet til kjønn, migrasjon og transnasjonal omsorg. Hvordan globalisering utfordrer samspillet mellom familien, velferdsstaten og markedet. Problemstillinger knyttet til bruk av au pairer i Norge.

Forskerkontakt for Danielsen vgs.

 

Marjan Nadim.png

Marjan Nadim
Forsker II ved institutt for samfunnsforskning, med PhD i sosiologi fra Universitetet i Oslo.
Forskningsinteresser: Innvandring og integrering, særlig knyttet til utdanning og arbeid og knyttet til barn av innvandrere. Likestilling og arbeidsliv. Ytringsfrihet og hatefulle ytringer.

Forskerkontakt for Rosenvilde vgs.

 

Laura Führer.png

Laura M. Führer
Stipendiat ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.
Forskningsinteresser: Mangfold, problemstillinger knyttet til diskriminering og rasisme, hudfargens sosiale betydning.

Forskerkontakt for Eikeli vgs.

 

Vibeke Heidenreich.png

Vibeke Heidenreich
Sosiolog med PhD fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.
Forskningsinteresser: Kjønn og likestilling i arbeidslivet generelt og på rekruttering til styrer spesielt. Organisasjon- og ledelsesforskning, pedagogikk og undervisning.

Forskerkontakt for Lillestrøm vgs.

 

Milda Nordbø.png
Milda Jonusaite Nordbø
Stipendiat ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo
Forskningsinteresser: Samspill mellom natur og mennesker, klimaendringer og klimatilpasning, verdikjeden til spesialkaffe, betydning av samarbeid for samfunnsendringer, utvikling i Afrika, kvalitativ metode; særlig etnografi, narrativ analyse og visuelle metoder.

Forskerkontakt for Elvebakken vgs.

Jørn Lundgren.pngJørn Ljunggren

Forsker II i sosiologi ved Institutt for samfunnsforskning ved Universitetet i Oslo.
Forskningsinteresser: spørsmål knyttet til sosial ulikhet, og hvordan denne overføres på tvers av generasjoner. Hvordan livsvilkår blir påvirket av ulik tilgang til ressurser.

Forskerkontakt for Kongshavn vgs. 

 

Maren Toft.pngMaren Toft

Stipendiat i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Forskningsinteresser: Klasseteori og teori om eliter, sosial mobilitet og klassestrukturasjon, segregasjon og urban ulikhet, sosial kapital og maktnettverk.

Forskerkontakt for Kongshavn vgs.

 

Fotokreditering:  Janne Irén Paulsen Breimo: NORD universitet. Rikke G. Gjærum: UiT. Sivert Skålvoll Urstad: UiA. Berit Misund Dahl: NTNU. Ida Holt Mathiesen: IRIS. Pål E Martiussen: NTNU/Privat. Mariya Bikova: privat, Marjan Nadim: Institutt for samfunnsforskning​. Laura M. Führer: UiO. Vibeke Heidenreich: privat. Milda Jonusaite Nordbø: Evelyn Pecori. Jørn Ljunggren: UiO. Maren Toft: UiO.