Forskerkontakten: Sivert Skålvoll Urstad

27.03.2018

Hver skole som er med på Holbergprisen i skolen får tildelt en forskerkontakt som besøker dem gjennom året og tilbyr elevene og lærerne støtte og veiledning i forskningsprosessen. Vi har tatt en kort prat med noen årets forskerkontakter.Her Sivert Skålvoll Urstad, forskerkontakt for Setesdalen videregående skole.

Hva er dine forskningsområder og interesser? 

Mine forskningsområder er sosiologi, med vekt på religionssosiologi og kultursosiologi. Jeg har særlig forsket på sekularisering i Norge, og hvilke sosiale faktorer som er sentrale til å forstå den økende andelen individer uten en form for religiøs tro eller som står utenfor alle tros- og livssynssamfunn.

Mine faglige interesser er knyttet til teorier og studier som knytter religion og samfunn, samt hvordan religion og religiøsitet kan være med på å påvirke syn moralske og etiske spørsmål. Jeg har blant annet arbeidet med prosjekter om sekulære unge voksne, religion og likestilling og religiøse ledere i Norge.

Hva er ditt beste råd til elever som skal gå i gang med et forskningsprosjekt?

Mitt beste råd er: bruk tid på startfasen!

Ofte er det slik at man i begynnelsen av et prosjekt har mange gode ideer og tanker, men at disse blir ofte for upresise eller omfattende til å la seg gjennomføre. Derfor er det viktig å tenke nøye gjennom temaområde og problemstillingen, slik at den blir så presis som mulig og at den er gjennomførbar. Desto mer presis en problemstilling er, jo lettere er det å finne ut hvordan man skal gå frem for å få svar på denne. En klassisk feil som studenter og elever gjør, er å ha en for upresis eller vid problemstilling. Dette medfører at man bruker masse tid på å samle inn informasjon som man ikke trenger, eller så blir det for liten tid til å analysere informasjonen godt nok. Da blir ofte resultatet dårlig.

Hva tenker du elevene kan lære av å forske i skolen?

Elever kan få masse nyttig kunnskap og erfaring av å forske på skolen.  Når man selv gjør et forskningsprosjekt blir man klar over hvor sammensatt og komplekst skolen kan være. Å selv utføre samfunnsforskning gir kunnskap om hva samfunnsforskning er, og hvilke metoder som anvendes. All samfunnsforskning har fordeler og ulemper; styrker og svakheter som er viktig å være klar over. Ved å ha større kunnskap om samfunnsfagets metoder og tilnærminger, vil man kunne tilegne seg et mer kritisk og nyansert blikk på lærebøker, avisartikler og politiske utspill.  

Hvordan har møtet med elevene vært?

Møtet med elevene har så langt vært utelukkende positivt. Samarbeidet gir et innblikk i hva elever tenker og lurer på av forhold i skolen og i samfunnet. Det er både gøy og krevende å jobbe med et forskningsprosjekt sammen med elever. Det spennende er å høre ungdommenes interesser og hva de er nysgjerrige på. Utfordringen å er få til et prosjekt som lar seg gjennomføre og som samtidig er utført på en god faglig måte.