Forskningspris for studie om puggedop

06.06.2017

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kunngjorde i dag vinneren av Holbergprisen i skolen. Det ble en gruppe på fem fra Dahlske videregående skole i Aust-Agder, som har forsket på bruken av puggedop.

Holbergprisen i skolen er en årlig forskningskonkurranse for elever i den videregående skolen, og over 400 elever deltar hvert år. Bredden i tematikken elevene velger, viser et bredt engasjement for samfunnsspørsmål som både handler om dem selv og om verden rundt dem. Årets vinnere ble Aina Pedersen, Beate Haugen, Helene Storenes, Helene Storsæter, Serina Hansen ved Dahlske videregående skole i Aust-Agder, med forskningsprosjektet: «Prestasjonskulturens bakside - Puggedop».

Forskningsprosjektet undersøker hvorfor studenter ved høyere utdanning anvender prestasjonsfremmende rusmidler. Elevene har intervjuet studenter tilknyttet et norsk universitet og samlet inn data fra en spørreundersøkelse fra ulike studieretninger ved universitetet. Elevene undersøker bruk av puggedop ved studier hvor de antar at prestasjonspresset er stort, og ved studier hvor de antar at dette presset er vesentlig lavere. Hvor utbredt er bruken av puggedop, har den sammenheng med prestasjonspress, og har det skjedd en normalisering av bruken?

«Holbergprisen i skolen viser elever i videregående opplæring at forskning både er viktig og morsomt,» sa kunnskapsministeren under prisutdelingen. «Vi trenger enda flere fremdragende forskere for å bidra til løsninger på alt fra miljøutfordringene til utenforskap. Prisen kan være en døråpner for elevene til en fremtidig forskerkarriere.»

Andrepris og tredjepris til forskning om norsk oljepolitikk og kompetansemål.

Kanwarjot Kaur fra Elvebakken videregående skole i Oslo fikk andreprisen for forskningsprosjektet «Norge og ressursenes forbannelse». Prosjektet ser på hva som har vært avgjørende for at norsk oljepolitikk har vært vellykket, og hvorfor Norge, i motsetning til en rekke andre land, ikke opplevde en ressursforbannelse med korrupsjon, skjev økonomisk fordeling og svekket demokrati.

Tredjeprisen gikk til Brynjar Morka Mæhlum ved Vestby videregående skole, Akershus, for prosjektet: «Blir jeg studieforberedt? En studie av hvilke norskfaglige ferdigheter som er viktige i høyere utdanning, og hvilke kompetansemål i norsk på videregående som fremhever disse ferdighetene.» Prosjektet er basert på kvalitative intervjuer, samtidig som funnene drøftes opp mot læreplanen i norsk. Mæhlum argumenterer for at kompetansemålene i norskfaget, som lesing, kildebruk, skriving av informative tekster og argumentasjon, burde styrkes, og at nye kompetansemål om lesestrategier og kritisk tenkning burde komme til.

Imponert jury

Årets vinner får mye ros i fagjuryens uttalelse: «Førsteprisen går til et spenstig og engasjerende prosjekt. (…) Funnene fra oppgaven er interessante og forbløffende, da både informantintervjuer og funn fra spørreundersøkelsen tyder på at bruk av puggedop er utbredt innenfor studieretninger med stort arbeidspress. Det er interessant at dette er studier som jus og medisin, med studenter som i fremtiden skal håndheve helse og lovgivning. (...)

Med en slik problemstilling kunne prosjektet lett ha havnet i et etisk minefelt. Elevene har her undersøkt praksiser som kan anses som å bryte loven. Juryen har derfor vært opptatt av hvordan studentene behandler de etiske utfordringene og vil berømme hvordan elevene selv reflekterer over dette i prosjektet.»

Lærerpris til Olsvikåsen videregående skole

Hvert år deler Holbergprisen i skolen også ut en egen lærerpris. Prisen blir gitt på bakgrunn av en rapport hvor læreren redegjør for hvordan arbeidet med Holbergprisen i skolen er blitt gjennomført og hvilke erfaringer prosjektet har gitt lærere og elever på hans skole

Årets lærerpris gikk til Trond Waage fra Olsvikåsen videregående skole i Hordaland.

«Waage har intervjuet flere av elevene som har deltatt, og disse intervjuene ligger til grunn for hans egne refleksjoner og hans egen stemme gjennom rapporten, noe som bidrar til fruktbare diskusjoner om gode og utfordrende sider ved å delta i et slikt prosjekt. Lærerens sterke engasjement for Holbergprisen i skolen er tydelig gjennom hele rapporten», skriver fagjuryen i sin uttalelse.