Klar for lærerseminaret 2018

18.09.2018

Hans Jacob Ohldieck er Holbergprisen i skolens fagkonsulent, og ansvarlig for det årlige lærerseminaret. Dette er et todagers fagseminar for lærere som deltar i Holbergprisen i skolen, og er en anledning til faglig påfyll og erfaringsutveksling.

Årets lærerseminar har fått tittelen “Forskningens former: Etikk, retorikk og metode i human- og samfunnsvitenskapene.” Vi har bedt Ohldieck om å gjøre seg noen refleksjoner over deltagelse i skoleprisen, og om årets lærerseminar.  

Hvorfor mener du at lærere og elever bør søke om deltagelse i Holbergprisen i skolen, og hvilket utbytte tenker du at lærere som melder på klassen sin kan få ved deltagelse?         

Deltakelse i Holbergprisen i skolen gjør at man kan få hjelp og støtte til å gjennomføre større elevprosjekter. Før man setter i gang med prosjektene, deltar man på et lærerseminar i Bergen hvor man vil få innspill til hvordan denne typen elevprosjekter kan gjennomføres på en best mulig måte, og underveis i prosessen blir både lærere og elever fulgt opp av en ekstern veileder. For læreren vil dette være nyttig med tanke på veiledning av elevprosjekter generelt, mens elevene får et verdifullt dypdykk i hva arbeid med akademiske tekster innebærer, noe som gjør dem bedre rustet – og forhåpentlig også mer inspirert – til å studere videre etter endt skolegang. Og ikke minst: Oppfølgingen man får gjennom Holbergprisen i skolen bidrar til å gjøre arbeidet motiverende og engasjerende for både elever og lærere – godt hjulpet av pengepremiene og hederen som blir vinnerne til del...          

Hva er ambisjonene dine for årets lærerseminar?  

Årets lærerseminar skal være både motiverende og «matnyttig». Lærerne vil få god anledning til å diskutere forventninger og utfordringer knyttet til det å lede denne typen elevprosjekter, samtidig som de vil få konkrete innspill når det gjelder gjennomføringen av prosjektene. Målet er at man gjennom innlegg og gruppediskusjoner skal føle seg inspirert og rustet til å ta fatt på oppgaven. 

Kan du si noe om hvilken input lærerne vil få ved lærerseminaret?  

Vi har invitert tre foredragsholdere til å snakke om henholdsvis etiske, metodiske og skrivetekniske spørsmål, det vil si grunnleggende spørsmål knyttet til å jobbe med akademiske tekster. Innleggene vil dessuten knytte an til konkrete eksempler på hva man kan forske på innenfor denne typen prosjekter, noe jeg håper vil avføde ideer og refleksjon. I tillegg kommer vi til å diskutere et lite knippe besvarelser fra tidligere år, for slik å legge grunnlag for en diskusjon omkring planlegging og gjennomføring av prosjektene, og også utfordringer man kan møte på underveis. Igjen: Målet er at lærerne skal føle seg klar og motivert til å komme i gang med arbeidet!    

Du kan lese mer om lærarseminaret her. Fullstendig program for årets lærerseminar blir publisert i løpet av uken. Husk å sende inn søknad om deltagelse før 1. oktober.