Slik søker du om deltagelse til Holbergprisen i skolen 2021/ 2022

13.08.2021

Dersom du søker innen søknadsfristen 1. oktober, har du og din klasse mulighetene til å delta i årets utgave av Holbergprisen i skolen. Les her dersom du er usikker på hvordan du og din klasse kan søke om deltagelse.

Holbergprisen i skolen er en god mulighet til utvikling for både deg som lærer og for elevene dine. Deltagelse i skoleprosjektet legger for eksempel til rette for dybdelæring, ved at det å arbeide med forskningsprosjektene over lengre tid, gir elevene mulighet til faglig refleksjon, refleksjon over egen læring, og mulighet til gradvis å utvikle kunnskap og forståelse på nye felt. Deltagelse gir dermed muligheter til å realisere flere av målene i fagfornyelsen. 

Opplegget fungerer også studieforberedende, ved at elevene dine får prøve seg på en arbeidsform som ligner arbeidsmetodene i høyere utdanning. Forskningsarbeidet krever at elevene arbeider målrettet, systematisk og selvstendig. Elevene vil blant annet lære seg å strukturere et større arbeid, formulere presise problemstillinger og utvikle et kritisk og undersøkende blikk. Elevene får kjennskap til bruk av kilder, fagbegrep, metode og teori, og lærer å skrive drøftende og argumenterende tekster.

For å delta i Holbergprisen i skolen sender du som lærer inn en søknad på vegne av klassen/ klassene din/dine, og skolen din. Vi opplever hvert år stor interesse for prosjektet, og for å kunne velge ut årets deltagere, er det en del informasjon som må være med i søknaden. 
 

Søk deltagelse i Holbergprisen i skolen 2021/2022

Tips til søknaden

I søknadsskjemaet framgår det noen formelle krav til søknaden; Tall på elever i klassen/ klassene, hvilke lærere som er tilknyttet til prosjektet, hvilke fag du/ dere søker med og planlegger å gjennomføre prosjektet i, og litt om hvordan dere planlegger deltagelsen. Juryen velger hvert år ut 20 deltagerskoler ut fra søknadene som er sendt inn. Foruten vurderinger knyttet til de formelle kravene; elevtall, skolefag, osv., vurderer også juryen ut fra hensyn til god geografisk spredning av deltagerskolene. Det blir også lagt vekt på om prosjektene ser ut til å la seg gjennomføre på en god måte. 

Du som lærer trenger ikke å ha erfaring med elevforskning eller ha et klart formulert prosjekt før du søker, dette vil du få støtte og oppfølging til. Foruten de formelle kravene til søknaden med tanke på elevtall, tilknyttede lærere, osv., er det flere ting juryen er interessert i å vite og som du kan inkludere i søknaden. For eksempel kan det være fint å ta med noen ord om hvordan du/ dere tenker å plassere prosjektet inn i årsplanen deres. Videre kan det være positivt å vise hvordan undervisningskompetansen til de ulike lærerne i søknaden og på skolen er tenkt brukt i prosjektet. 

Ofte velger lærere å samarbeide på tvers av klasser, noe som kan være et aktivum for søknaden da det synliggjør at det er en bred undervisningskompetanse i «laget» som samarbeider om deltagelsen. Kanskje har dere lærere på laget som for eksempel er godt kjent med kvalitativ eller kvantitativ metode, eller man kan planlegge å bruke norsklæreren aktivt i prosjektet i sluttfasen, for å arbeide med språk og struktur i de innsendte bidragene.  Dersom dere allerede har ideer til hvilket materiale eller kilder dere ønsker å benytte i arbeidet med prosjektet – for eksempel om dere planlegger å bruke lokale museer/ samlinger aktivt, statistikk fra internett, osv. -  er dette også fint å skrive noe om. Kanskje planlegger dere også bruke skolebiblioteket og spesialkompetansen som ligger der med å innhente litteratur, søke i databaser og lignende.. Eksemplene inkludert her viser hvordan du som søker kan gjøre juryen trygg på at prosjektet vil bli gjennomført på en god måte på skolen, og vil kunne bidra positivt til at juryen velger ut akkurat deres søknad. 

Søknadsteksten

Søknadsteksten behøver ikke være lang, og går gjerne over 2-3 avsnitt, men det er ingen formelle krav til lengde. Noe av det viktigste i søknaden er å gi juryen et klart bilde av motivasjonen for deltagelse, at det blir gitt rom og tid i undervisningen til å gjennomføre prosjektet, og hvilke vurderinger – for eksempel ønske om mer dybdelæring eller tverrfaglig samarbeid – som er gjort med tanke på deltagelsen. 

Holbergprisen i skolen stiller med både administrativ og faglig støtte i prosessen, og dekker også alle utgifter knyttet til deltagelse. Dersom du og din skole blir valgt ut som deltagere, vil lærerne (opp til tre stykk) bli invitert til det årlige lærerseminaret. Her vil dere få både konkrete tips til forskning, og dere vil kunne utveksle erfaringer og ønsker med både nye og gamle deltagere og kolleger fra hele landet. Senere vil dere også få besøk av skoleprisens sekretariat, som introduserer elevene for deltagelsen, gir gode tips til forskningsprosessen, og avklarer forventningene til elevene i prosjektet. Videre vil det også bli tildelt en egen forskerkontakt, som veileder elevene i forskningen. 

Vi i Holbergprisen i skolen ser frem til å se din søknad for deltagelse 2021/ 2022. Dersom du har spørsmål til søknaden eller til deltagelse, kan du ta kontakt med sekretariatet på his@holbergprisen.no, eller direkte til Hilde Omdalsmoen Fidje (hilde.fidje@uib.no, 55 78 90 45/ 99 72 39 30) eller Birger Berge (birger.berge@uib.no, 55 58 20 75/47 81 44 47).