Holbergprisen og Nils Klim-prisen 2018 er kunngjort

13.03.2018

Holbergprisen 2018 tildeles den amerikanske jusprofessoren Cass Sunstein for hans arbeid innen rettsvitenskap og beslektede fagfelt. Statsviteren Francesca R. Jensenius får Nils Klim-prisen for sin forskning på valg, utvikling, og likestillingsspørsmål i India og andre land.

Kunngjøringsseremonien ble holdt på Universitetet i Bergen, Bibliotek for humaniora. Hovedtalere var Holbergstyrets leder, professor Sigmund Grønmo, og rektor ved Universitet i Bergen Dag Rune Olsen.

Holbergprisen er en internasjonal forskningspris verdt kr. 6 millioner, som dekker fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi. Prisen ble opprettet av Stortinget i 2003, og vinneren skal ha påvirket internasjonal forskning innen prisens fagfelt på en avgjørende måte.

Professor Sunstein får i år prisen for sine originale og vidtrekkende arbeider, som har endret flere fagfelt, og dessuten hatt stor betydning for politikkutforming i USA. Hans forskning dekker både adferdsøkonomi og offentlig politikk, statsrett og demokratiteori, rettsvitenskap og juridisk teori, forvaltningsrett og risikoregulering. Sunsteins forskning har blant annet formet vår forståelse av forholdet mellom forfatningsrett og det moderne statsapparat.

Både Holbergprisen og Nils Klim-prisen overrekkes under en seremoni i Universitetsaulaen ved Universitetet Bergen den 6. juni.

En moderne grunnlovsforståelse

Sunstein er i dag Robert Walmsley University Professor at Harvard University. Fra 2009 til 2012 var han Administrator of the White House Office of Information and Regulatory Affairs, hvor han bisto med tilsynet med en rekke reformer som involverte sikkerhet, luftkvalitet, borgerrettigheter, åpenhet i det offentlige, klimaendringer, økonomisk handlingsrom, helse og fattigdomsbekjempelse. Han er også grunnlegger og direktør for Harvard Law Schools program for adferdsøkonomi og offentlig politikk.

I forlengelsen av sitt banebrytende vitenskapelige arbeid har Sunstein utvist stort samfunnsengasjement og engasjert seg i det offentlige ordskiftet, og han påvirket vår tilnærming til viktige samfunnsspørsmål. Sunstein har også vært involvert i grunnlovsutforming og lovendring i en rekke land.

 «Jeg har lenge vært opptatt av hvordan man fremmer varige konstitusjonelle idealer som frihet, verdighet, likhet, selvbestemmelse og rettssikkerhet,» sier Sunstein, «når slike idealer både kan være truet og understøttet av store byråkratier og andre sentrale forhold i vår tid.» «Hovedmålet,» forklarer han, «har vært å styrke demokratiteoriens fundamenter og tilpasse dem en moderne tid. Jeg ønsker å forstå hvordan demokratier kan lykkes i praksis med å både forbedre og forlenge våre liv.»

Opplysningsidealer

Sunstein har utgitt 48 bøker og publisert hundrevis av vitenskapelige artikler. After the Rights Revolution (1990) og The Partial Constitution (1993) er hans hovedverk innen forfatningsrett. Han vant en Goldsmith Book Prize for boken Democracy and the Problem of Free Speech (1993), og sammen med Richard Thaler er han medforfatter av boken Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness (2008). Boken tar for seg hvordan private og offentlige organisasjoner kan hjelpe enkeltpersoner med å treffe bedre valg i det daglige.

«Cass Sunsteins vitenskapelige arbeider er drevet frem av en genuin forståelse av hvordan menneskelig adferd representerer en utfordring for samfunnsreguleringen. I tillegg har Sunstein vist at han behersker kunsten å formidle komplekse idéer til allmennheten. Hans tilnærming er vitenskapelig stringent, men samtidig klar og tilgjengelig, og hans arbeider kjennetegnes både av en dyptfølt omsorg for menneskelig velferd og av et utrettelig forsvar for den opplyste, offentlige samtalen. Sunstein er en av vår tids viktigste intellektuelle.»

-  Dr. Pratab Bahnu Mehta, leder av Holbergkomitéen

Nils Klim-prisen til ung norsk statsviter

Nils Klim-prisen er verdt kr. 500.000 og tildeles hvert år en nordisk forsker under 35 år, som har utmerket seg innen de samme fagområder som dem Holbergprisen dekker. Prisen går i år til den norske statsviteren Francesca R. Jensenius, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, for hennes forskning på valg, utvikling, og likestillingsspørsmål i India og andre land.

Jensenius har en ph.d.-grad i statsvitenskap fra University of California, Berkeley (2013), der hun spesialiserte seg innen sammenliknende politikk, sørasiatisk politikk og forskningsmetode.

«Mine fremste forskningsinteresse er hvordan valgdynamikk og design av statlige institusjoner påvirker forskjellige typer ulikhet i samfunnet,» sier Jensenius. «For eksempel: Hva skjer med fordelingen av ressurser når det endrer seg hvem som sitter ved makten? Og hvordan kan vi best designe valgsystemer og andre institusjoner slik at det resulterer i politiske systemer som er både velfungerende og inkluderende?"

En rollemodell for yngre forskere

For tiden jobber Jensenius med flere artikler og en bok om forholdet mellom politiske institusjoner, valgresultater, og utvikling på lokalt nivå i India. Hun holder også på med et komparativt prosjekt om hvordan lover rundt om i verden påvirker kvinner og ulike marginaliserte grupper på forskjellig vis.

«Jensenius er en fremragende statsviter. Hennes studier av det indiske valgsystemets betydning for de lavere kaster er banebrytende, og hennes senere arbeider er ikke mindre imponerende. Ikke minst skyldes dette Jensenius’ utrettelige anstrengelser for å samle inn valide data, samt konklusjonenes fokus på bredere spørsmål av høy sosial relevans. Hun håndterer komplekse teorier så vel som empiriske data med samme eleganse og klarhet. Jensenius’ karriere gjør henne ytterst velegnet som rollemodell for yngre forskere.»

- Professor Frans Gregersen, leder av Nils Klim-komitéen,