Prøv deg som forsker

Hvert år inviterer vi elever ved landets videregående skoler til å gjennomføre et forskningsarbeid med hjelp fra etablerte forskere. Her finner du som elev nyttig informasjon til deltagelsen.

Image
Kappeillustrasjon HiS
Illustrasjon: Sissel Ringstad/Farsott

I prosjektperioden blir du kjent med aktuelle problemstillinger for forskning innenfor humaniora og samfunnsvitenskapene, vitenskapelige metoder og forskningsetikk. Du får kjennskap til bruk av kilder og fagbegreper, og du lærer å skrive en drøftende og argumenterende tekst. 

Arbeidet med elevprosjektene gjennomføres hovedsakelig i løpet av vårsemesteret, med innleveringsfrist i april. Alle innsendte prosjekter blir vurdert av en egen fagjury for Holbergprisen i skolen. 

De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000, 20 000 og 10 000 kroner. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester under Holberguken.

Årshjul 2022/2023

1. oktober: Søknadsfrist
14-15 november: Lærerseminar 
Desember–januar: Prosjektkoordinator besøker skolene
Januar–februar: Forskere besøker skolene
I april: Innleveringsfrist
Mai: Kunngjøring av finalistene
5.–8. juni: Holberguken / prisutdeling

 

Forskningsprosessen fra start til slutt

Hvordan delta i konkurransen?

Først og fremst, ta kontakt med læreren deres og si at dere er interessert i å være med på forskningskonkurransen. Det er kun lærere som har anledning til å sende inn søknaden til oss.

Holbergprisen i skolen legger i utgangspunktet ingen føringer for hvilke temaer dere kan forske på innenfor de nevnte fagområdene, men ofte vil læreren ha innspill på bakgrunn av læreplanene i de gjeldende fagene. Skolene kan velge fritt velge om elevene skal jobbe enkeltvis eller i grupper, men vi anbefaler sterkt at dere samarbeider i grupper.

I forskningsprosjekter fra tidligere år ser vi at temaer som ligger nært elevenes egen hverdag, skolemiljø og erfaringer, går igjen. Hvordan preger sosial ulikhet miljøet du kommer fra?  Hvordan er ungdoms forhold til nye medier? Hva betyr det å ha en flerspråklig bakgrunn? Forskningsprosjekter som tar for seg historiske, filosofiske og litterære problemstillinger, er også sentrale for Holbergprisens fagfelt.

Lærer i det aktuelle faget skal være en god støtte gjennom hele prosessen. Holbergprisen i skolen vil også tilrettelegge for kontakt med en etablert forsker som kan bistå dere underveis i prosjektet, med skolebesøk, veiledning og råd basert på egne erfaringer. Dere kan også hente inspirasjon fra tidligere vinnerprosjekter og nyttig informasjon fra  forskningsressursene våre.

Tidligere deltagere forteller om sine erfaringer

Finalistene fra 2021 gir tips til elever som skal delta.
Helene Randem Lunde fra Vestby vgs (2020) forteller om sine erfaringer.

Hvilke forventninger har vi?

Sluttproduktet for forskningsarbeidet  skal være en forskningsrapport på maks 15 sider (4500-5000 ord). Forside, litteraturliste og vedlegg kommer i tillegg. Det vanlige formatet i teksten er 1,5 i linjeavstand og skriftstørrelse 12 pkt. Det er denne rapporten som utgjør bedømmelsesgrunnlaget for juryen.

Innhold og struktur

I forskningsrapporten bør dere beskrive hva dere har gjort, hvordan dere har jobbet og begrunne valgene som er tatt. Dere må kunne vise at dere har anvendt vitenskapelig metode, i form av intervjuer, spørreskjema, statistikker, diagrammer, nærlesing av historiske dokumenter eller annet. Rapporten bør også redegjøre for de viktigste funnene i prosjektet og drøfte disse opp mot problemstillingen.

Det er rom for å supplere forskningsrapporten med video- eller lydopptak dersom dere ønsker det, men vær oppmerksom på at det kun er forskningsrapporten som utgjør grunnlaget for fagjuryens vurdering.

Figurer, modeller og diagrammer

Figurer, modeller og diagrammer som kommenteres direkte i oppgaven skal legges inn i selve teksten. Husk å få med undertekster som kort forklarer hva de viser. Visualiseringer som ikke kommenteres eksplisitt i forskningsteksten kan heftes ved rapporten som vedlegg. Dette gjelder også andre dokumenter dere tenker er relevante for juryen å se, som for eksempel intervjuguide, spørreskjema eller utdrag fra transkribering. Det er ingen begrensninger for lengden på vedlegg, eller hvor mange vedlegg dere kan ha.

Innlevering og utvelgelse

Det er læreren eller skolen som velger ut og sender de tre beste bidragene til oss. En fagjury kårer tre finalister som blir offentliggjort i midten av mai. Finalistene inviteres som æresgjester under Holberguken som finner sted i Bergen i begynnelsen av juni. 

Veiledning fra etablerte forskere

Som skole vil dere få tildelt en forskerkontakt som besøker dere jevnlig gjennom året. Forskerkontakten kommer fra en forskningsinstitusjon i nærheten og vil kunne veilede dere på både valg av tema, metode og teori. Under kan dere lese et intervju med tidligere forskerkontakt Synnøve Fluge.

Fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen er ansvarlig for den faglige sluttvurderingen av alle bidragene som kommer inn. De kårer hvert år en første-, andre- og tredjepris blant de innsendte forskningsrapportene og avgjør hvem som skal motta lærerprisen på grunnlag av innsendte lærerrapporter.  Alle innsendte elevprosjekter og lærerrapporter får en skriftlig tilbakemelding fra fagjuryen.

Fagjuryen 2022 / 2023

 • Image
  Jørn Ljunggren
  Jørn Ljunggren 
  (juryleder), Forsker ved NOVA, OsloMet
 • Image
  Stine Helena Bang Svendsen
  Stine Helena Bang Svendsen
  Førsteamanuensis i pedagogikk ved institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Image
  Hallvard Andre Kjelen
  Hallvard Andre Kjelen
  Førsteamanuensis, Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur, Nord universitet
 • Image
  Elise Birkeland Djupedal
   Elise Farstad Djupedal,
  Stipendiat i pedagogikk, Institutt for lærerutdanning, NTNU
 • Image
  Tale Birkeland Engebretsen
  Tale Birkeland Engebretsen,
  Lektor i norsk, historie og tysk. Fagutvikler i norsk og leder for Skrivesenteret, Porsgrunn videregående skole. 
Tidligere vinnere av Holbergprisen i skolen
2023
Anders Iversen Feiring ved Blindern videregående skole kom på tredjeplass i Holbergprisen 2023 med prosjektet «Helseøkonomers rangering av sykdommers prestisje».
2023
Sara Lea Gaup, Sara Elise Eira, Ellen Mathisdatter Sara og Marita Alexandersen fra Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino, Troms og Finnmark fylke vinner andreprisen i Holbergprisen i skolen 2023 med forskningsprosjektet: «Reindriftas påvirkning på psykisk helse».
2023
Oskar Hellesø-Knutsen ved Lillestrøm videregående skole vinner førsteprisen i Holbergprisen i skolen 2023 med prosjektet «Samhold etter en katastrofe». 

Æresgjester under Holberguken

Holberguken arrangeres første uken i juni hvert år. Her blir elevene bak de tre finalistprosjektene invitert som æresgjester sammen med sine lærere og forskerkontakt. I løpet av dagene i Bergen skal de presentere forskningsprosjektene for hverandre under fagdagen, hvor de også møter årets Nils Klimprisvinner til en samtale. Elevene vil i tillegg delta på Holbergukens øvrige arrangementene under uken, og vil også presentere prosjektene for gjester fra inn- og utland under Bergen kommunes festmiddag. Målet er å skape kontakt mellom forskergenerasjonene, og bidra til en samtale om hva forskning kan utrette. Uken avsluttes med at kunnskapsministeren deler ut de tre prisene til elevene, før Holberguken avsluttes med regjeringens bankett i ærverdige Håkonshallen.

 • Image
  kode
  Prisutdeling for Holbergprisen i skolen på KODE 1, 2020. Foto: Thor Brødreskift
 • Image
  Fagdag
  Fagdag for Holbergprisen i skolen, 2018. Foto: Thor Brødreskift

Kontaktpersoner for Holbergprisen i skolen

Image
Hilde Omdalsmoen Fidje
Hilde Omdalsmoen Fidje  Rådgiver, Holbergprisen i skolen — Epost: hilde.fidje@holbergprisen.no Tel: 55 58 90 45 Mob: 99 72 39 30
Image
Oda Elisabeth Wiese Tvedt_utsnitt
Oda Elisabeth Wiese Tvedt, Rådgiver Holbergprisen i skolen — epost: oda.tvedt@uib.no