Juryens kriterier og innlevering

23.03.2023

Innleveringsfristen nærmer seg. Her vil du finne lenker til innlevering, juryens kriterier og praktisk informasjon.

Over hele Norge arbeider nå elevene i sluttfasen med sine prosjekt. Vi vet av erfaring at dette er både morsomt og krevende for elevene, og vi gleder oss til å lese prosjektene sendt inn i konkurransen og prosjektene nominert til formidlingspåskjønnelse. 

Her kan du lese mer om juryens vurderingskriterium. Du kan også levere inn rapporter til juryen, nominere til formidlingspåskjønnelse, og levere inn lærerrapport. Det leveres inn tre prosjekt til juryen fra hver skole. Det kan også leveres to bidrag til formidlingspåskjønnelse, men disse må være andre prosjekt enn prosjektene levert inn til juryen. 

Innleveringsfrist for elevrapportene og formidlingspåskjønnelse er den 1. april kl. 23.59. Innleveringsfrist av lærerrapport er den 8. april. Dersom påske skaper problemer for innlevering, kan dere ta kontakt med Holbergprisen i skolens sekretariat. 

Innlevering til Holbergprisen i skolen 2022/ 2023

Innlevering til formidlingspåskjønnelse 2022/ 2023

Innlevering lærarrapport Holbergprisen i skolen 2022/ 2023

Vurderingskriterier for elevrapportene 

Juryen vurderer elevrapportene ut fra flere hensyn. Det er ønskelig at teksten forholder seg til den akademiske tradisjonen med tanke på språk og terminologi, samt viser etterrettelighet i form av referanser og kildehenvisninger. Det bør være samsvar mellom innhold og form, i den forstand at en historiefaglig tekst basert på kvalitative data eksempelvis vil få et annet uttrykk enn en samfunnsvitenskapelig tekst basert på kvantitative data. I tillegg til presis fagformidling er det ønskelig at elevene forsøker å engasjere leseren gjennom en levende og kreativ bruk av språk i rapporten. Utover det faglige og det kreative, ser juryen på følgende punkter i sin vurdering:  

  • Eleven viser innsikt og forståelse for forskningsemnet. 
  •  Ryddig og strukturert rapport. 
  •  Klar og gjennomarbeidet problemstilling. 
  •  Kildehenvisning og henvisning til eksisterende forskning om temaet. 
  • Tabeller/ diagrammet må forklares og kommenteres. 

 

Vurderingskriterier for lærerrapportene 

Vurderingsgrunnlaget for juryen for lærerprisen er en rapport hvor læreren redegjør for hvordan arbeidet med Holbergprisen i skolen har blitt gjennomført på sin skole og hvilke erfaringer prosjektet har gitt lærere og elever. Alle deltagende lærere oppfordres til å levere rapport, men det er valgfritt for den enkelte lærer å levere. Flere lærere ved samme skole kan gå sammen om å skrive en felles rapport om de foretrekker dette. Leveringsfristen er en uke etter innleveringsfristen for elevprosjektene, med mindre noe annet er spesifisert. Vi anbefaler at lærerrapporten er på rundt 10 sider og at den svarer på/reflekterer rundt følgende spørsmål:  

 

  • Hvordan har arbeidet vært organisert, særlig med tanke på bruk av forskerkontakt og eventuell annen ekstern ekspertise. Har andre hjelpemidler blitt benyttet?  
  • Har det skjedd en utvikling i elevenes forståelse og selvstendige tenkning som følge av erfaringene med forskning og forskningsformidling i prosjektperioden?  
  • Hvordan har elevforskningen påvirket din undervisning?  
  • Hvilke didaktiske grep har blitt benyttet i løpet av konkurransen, og hvilke utfordringer og muligheter har skoleprosjektet skapt for de enkelte elevgruppene?  
  • Har det vært arbeidet tverrfaglig, og hvordan har i så fall det tverrfaglige kommet til uttrykk i elevprosjektene?  

 

Fagjuryen vurderer grad av formidlingsevne og refleksjon i lærerrapportene. Det er viktig med gode beskrivelser av hva som har blitt gjennomført og hvordan, men også hvorfor dette ble gjort, hvilke erfaringer lærerne har gjort seg og hva andre kan lære av dette. Dette er lærerens egen refleksjon, og det er bare en fordel at lærerens egen stemme er synlig i teksten.  

Praktisk informasjon

Bidragene kan være gruppearbeid eller fra enkeltelever, men vi anbefaler at elevene samarbeider i grupper . Sluttproduktet for forskningsarbeidet skal være en forskningsrapport på maks 15 sider (4500-5000 ord). Forside, litteraturliste og vedlegg kommer i tillegg. Det vanlige formatet i teksten er 1,5 i linjeavstand og skriftstørrelse 12 pkt. Det er denne rapporten som utgjør bedømmelsesgrunnlaget for juryen.

Innhold og struktur

I rapporten bør elevene beskrive hva de har gjort, hvordan de har jobbet og begrunne valgene som er tatt. Elevene må kunne vise at de har anvendt vitenskapelig metode, i form av intervjuer, spørreskjema, statistikker, diagrammer, nærlesing av historiske dokumenter eller annet. Rapporten bør også redegjøre for de viktigste funnene i prosjektet og drøfte disse opp mot problemstillingen.

Det er rom for å supplere forskningsrapporten med video- eller lydopptak dersom elevene ønsker det, men vær oppmerksom på at det kun er forskningsrapporten som utgjør grunnlaget for fagjuryens vurdering.

Figurer, modeller og diagrammer

Figurer, modeller og diagrammer som kommenteres direkte i oppgaven skal legges inn i selve teksten. Husk å få med undertekster som kort forklarer hva de viser. Visualiseringer som ikke kommenteres eksplisitt i forskningsteksten kan heftes ved rapporten som vedlegg. Dette gjelder også andre dokumenter, som for eksempel intervjuguide, spørreskjema eller utdrag fra transkribering. Det er ingen begrensninger for lengden på vedlegg, eller hvor mange vedlegg et forskningsprosjekt kan ha.

Innlevering og utvelgelse

Elevoppgavene og lærerrapporten skal sendes i elektronisk utgave, i både PDF og Word-format, til sekretariatet i Bergen innen tidsfristen.

Dere som lærere er ansvarlig for å velge ut de tre beste elevoppgavene (eller færre) Forskningsprosjektene som er sendt inn kan bli brukt i Holbergprisen i skolens videre arbeid, men elever og skoler vil alltid bli kreditert. Finalistprosjektene blir lagt ut på våre nettsider.