Årets bidrag til Holbergprisen i skolen

02.05.2023

Om kort tid kunngjøres årets finalister til Holbergprisen i skolen. Forskningsprosjektene tar for seg en rekke ulike tematikker og problemstillinger, og viser bredden i interessefeltene for dagens unge. Se oversikt over alle årets bidrag nederst i artikkelen!

Unge stemmer 

Holbergprisen i skolen gir elevene mulighet til å selv velge hva de vil forske på og hvilken metodisk tilnærming de ønsker å bruke. Dette gjør at vi får en stor bredde i ulike typer prosjekter, og at elevenes særlige erfaringer og perspektiver kommer til syne i dem. 

Førstelektor i engelskspråklig litteratur ved Universitetet i Oslo, og en av årets forskerkontakter, Louisa Olufsen Layne, erfarer nettopp denne bredden i interessefelt, og sa følgende i et intervju med Holbergprisen

–  (…) Media har en tendens til å komme med påstander om «hva ungdommene er opptatt av». Det tror jeg man skal ta med en klype salt. Det er noen temaer som går igjen og som kan ha sammenheng med hvilken generasjon de hører til. Men i det store og hele er det et veldig stort mangfold av temaer. Det er nettopp mangfoldet av idéer og perspektiver som gjør det så interessant å møte elevene. 

Årets innsendte bidrag reflekterer i stor grad denne bredden. Dagsaktuelle problemstillinger går igjen i flere av prosjektene. I forskningsprosjektet “Er alt lov i krig og kjærlighet?” ser elever fra Hetland videregående skole i Stavanger på krigsetikk og hvordan teoriene til Kant og Machiavelli kan rettferdiggjøre drap i krigføring, i lys av krigen i Ukraina. Elever ved Heimdal videregående skole i Trondheim har også forsket på det militære, da med et nasjonalt fokus på likestilling og jenters opplevelser i førstegangstjenesten.

Kunstig intelligens og teknologi  

Flere av årets bidrag tar for seg bruk av teknologi i hverdagen, og hvordan dette kan påvirke både mennesker og samfunn. Ved Askim videregående skole ser en gruppe på hvordan foreldre og foresatte forholder seg til bruk av nettbrett i undervisningen i barneskolen. 

Kunstig intelligens i klasserom, forelesninger og i eksamenslokaler har fått mye oppmerksomhet den siste tiden, og særlig spørsmålet om hvordan dette vil påvirke både dagens og fremtidens vurderingsformer. Dette temaet går også igjen i flere av årets forskningsprosjekter. En elevgruppe ved Askim videregående skole tar for seg spørsmålet om hvordan verden vil utvikle seg dersom androider blir smartere enn mennesker.  En gruppe fra Malakoff videregående skole i Moss har sett på lærernes perspektiver på kunstig intelligens som hjelpemiddel, og hvordan dette påvirker lærerrollen og elevenes kunnskapsutvikling.

I en av årets lærerrapporter tar også Marit Frydenlund, lærer i sosiologi og sosialantropologi ved Blindern videregående skole, for seg nettopp kunstig intelligens, og hvilke muligheter og utfordringer denne nye teknologien gir i klasserommet. Hun er ikke redd for at ChatGPT skal erstatte elevenes eget arbeid med det første. 

– I vurderingen av prosjektene ble formidlingsevne et viktig kriterium, fordi det er gjennom formidlingen man får inntrykk av elevens egen stemme og deres eierskap, interesse og nysgjerrighet for det de har forsket på. […] Nettopp denne formidlingsevnen ser det ut til at ChatGPT vanskelig kan erstatte.  

Med helse som tema 

Mental og fysisk helse, helserelatert politikk og helsesektoren er gjengangere som tema for flere av årets bidrag. Mange av prosjektene kobler helse som tema med ungdom som demografisk gruppe, blant annet har elever ved Kvaløya videregående skole i Tromsø forsket på hvordan ungdom i Nord-Norge opplever egen livsmestring i mørketiden.  

Elever ved danselinjen på Edvard Munch videregående skole i Oslo ser på hvordan dans påvirker mennesker med demens. Dette er en problemstilling mange trolig kjenner igjen fra seriesuksessen Demenskoret på NRK, da med fokus på musikk og korsang.  Ved Samisk videregående skole i Karasjok har en elevgruppe en lignende tilnærming til demenspasienter. Deres forskningsprosjekt tar for seg musikkterapi og hvordan samisk musikk kan påvirke livskvaliteten til mennesker med demens.

Kvinners møte med helsevesenet, og da spesifikt kvinner med diagnosen endometriose, tas opp av flere forskergrupper i årets konkurranse. Elever både ved Mailand videregående skole i Lørenskog og Lillestrøm videregående skole har sett på hvordan kvinner med endometriose opplever å bli møtt og ivaretatt av fastlege og helsevesen generelt, og hvordan dette påvirker deres hverdag.

Forskning av ungdom for ungdom 

Flere andre skoler har tatt for seg forskingsprosjekter med aktuelle temaer som både opptar og påvirker ungdom som gruppe. Elever ved St. Olav videregående skole undersøker hvordan unges syn på sex og likestilling påvirkes av pornografi i forskningsprosjektet “Pornografiens innvirkning: En forskningsrapport om gutters syn på jenter og sex som følge av porno.” 

Mange av prosjektene tar også for seg likestilling som tema. En gruppe ved St. Olav videregående skole har sett på hvordan kjønnsroller allerede i barnehagen påvirker hvordan barna blir behandlet av de ansatte. Ved Atlanten videregående skole i Kristiansund er det blitt forsket på “incels”, utenforskap og hvordan unge mennesker blir radikaliserte i dagens samfunn. 

På oppdrag fra Drammen kommune har elevene ved Drammen videregående skole forsket på kommunens Ungdomsråd. Elevene har gjennomført flere oppgaver i forbindelse med forskningsprosjektet, og blant annet utformet en kampanje for økt valgdeltakelse blant yngre velgere. Noen av elevene arbeidet også som valgfunksjonærer under Stortingsvalget i 2021. Ved prosjektets slutt leverte elevene både en evaluering av Ungdomsrådet og en rapport som belyser hvorfor velgere med kognitive funksjonsnedsettelser i liten grad benytter stemmeretten.  

Mer informasjon om Drammen-elevenes prosjekt kan du finne på Holbergprisen i skolens nettsider, her

– Elever er mer bevisste 

Mange av forskningsprosjektene som deltar i årets konkurranse retter fokuset mot likestilling, kjønn, sosialisering og samfunn. Forskerkontakten Louisa Layne sier at det gjerne er nettopp ungdommens sosiale bevissthet og nysgjerrighet som kan gjøre dem til svært gode forskere. 

–  Mitt inntrykk er at de er mer bevisste på deres egen subjektposisjon i samfunnet i forhold til kjønn, seksualitet, etnisitet, rase, funksjonsnedsettelser, klasse, religion og andre sosiale faktorer enn eldre folk. Og at de også er mer bevisste på hvordan det påvirker det de interesserer seg for. 

Oversikt over årets bidrag: 

Skole  

Navn på elever  

Tittel på rapport  

Askim Videregående Skole  

Lya Saman Raza  
Muno Mohamed Ahmed  
Ishlin Kaur  

Kan søvn påvirke ungdommers tankeevne og følelser?  

Askim Videregående Skole  

Fiona Haugum Rio  
Ushna Krokhar  
Alia Jassar  

Bruk av iPad på barneskoler.

Askim Videregående Skole  

Youssef Ben Ghazi Bougacha Juste Deveikaite  
Johan Haugstvedt  

4NDR01D3R: En trussel?  

Atlanten videregående skole  

Maja Linnea Sørlie  

Unge marginaliserte og INCELS.

Atlanten videregående skole  

Ingrid Marie Gussiås  

Hvorfor er rusmiljøet blitt så utbredt i Kristiansund? En forskningsrapport om rus og rusmiljø.  

Atlanten videregående skole  

Ida Hauge Mathisen  

Hvilke ungdommer er mest utsatt for å få psykiske lidelser, og hvilke konsekvenser opplever det norske samfunnet av at stadig flere unge blir diagnostisert med psykiske lidelser?  

Blindern videregående skole  

Andrea Bruun  
Minda Akre Westeng  
Tilde Hellsten Høklingen  

Realitydeltagere forskningsprosjekt.

Blindern videregående  

Anders Iversen Feiring  

Helseøkonomers rangering av sykdommers prestisje.  

Blindern videregående  

Oda Solhaug Sørum  

Porno - uskyldig underholdning eller skadelig inspirasjon?  

Bodin videregående skole  

Mikalda Holgersen Dale  
Bertine Alm Elvedal  
Rayan Said Mayow  

ChatGPT - elevers nye beste venn?  

Bodin videregående skole  

Johanne A. Helland Kristiansen  
Marte Henie Norø Fygle  
Lovise Watne Carlsen  

Ungdommens holdninger til rusbruk.  

Bodin Videregående Skole  

Athina E. L. Solstad Høvik  
Live Brørs  
Luca Valsø  

Kvalitet koster - leken er gratis: En forskningsrapport om ungdoms opplevelse med private i forhold offentlige idrettsgymnas.  

Drammen videregående skole  

Karoline Fergestad  

Rekruttering og representativitet i Drammen ungdomsråd.  

Drammen videregående skole  

Taleah Suhl  

Inger-Marie Ask Hansen  

Cognitive Impairments and Voting Participation.  

Drammen videregående skole  

Patrycja Pater  

Er det en sammenheng mellom norsk ungdom sitt valg av nyhetskilde og deres politiske engasjement?  

Edvard Munch videregående skole 

Aurora Melum Axelsen  
Amalie Brekke Ritter  
Sanjita Jegatheeswaran  

Undervisning om samisk kultur.  

Edvard Munch videregående skole  

Halvor Jørgensen  
Kaja Søreng  
Signe Egge-Hoveid  

Rusmiljøet blant unge i Oslo.

Edvard Munch videregående skole  

Tiril Aslaksen  
Nora Sofie Eide  
Amely Lou Inauen  

Årsaker til profesjonelle danseres relativt tidlige pensjon fra scenen.  

Eiker videregående skole  

Tuva Glesnes Paule  

En oppløst familie, en vekslende hverdag.  En forskningsrapport om ungdommers perspektiver på foreldrenes skilsmisse.  

Eiker videregående skole  

Amelia E. Holvik Kolbjørnsen  

‹‹Vi vet at overordna del er der som en paraply for alle fag››.  En kvalitativ forskningsoppgave om arbeidet med verdigrunnlaget identitet og kulturelt mangfold i skolen.

Eiker videregående skole  

Hannah Wendelborg Moen  
Mathea Kleve Stenshorne  
Johanne Skjemstad  

Tilrettelegging av læring for nyankomne elever i innføringsklasser.  

Heimdal videregående skole  

Johanne Høybakk  

Hvordan er det å være jente i førstegangstjenesten.  

Heimdal videregående skole  

Nour Berghout  
Kaisa Eilertsen Solberg  

Språkforskjeller i Trondheim.  

Heimdal videregående skole  

Dema Ghaleb Algabiri  
Jesper Sundnes Brå  

«Jeg kjenner meg ikke igjen i mennesker. Jeg vet ikke hvordan jeg forholder meg til folk på min egen alder.»  En kvalitativ studie av hvordan identiteten og sosialiseringen til unge voksne med nedsatt funksjonsevne påvirkes av å bli plassert på sykehjem mot sin vilje.

Hetland videregående skole  

Iver Byrkjedal  

To Pimp a Butterfly: A Critique of American Society Within Modern Hip-hop.  

Hetland videregående skole  

Kine Sofie Andreassen Røed  

Er alt lov i krig og kjærlighet?  

Hetland vidergående skole  

Tobias Gysland  

The Mythological Accuracy of God of War, and does it matter?  

Kvaløya videregående skole  

Nora Seljevoll  
Siril Mellem  
Even Pettersen

Hva kan være vanskelig innad i en russegruppe - en casestudie.  

Kvaløya videregående skole  

Ingrid Engen Brones
Edvard Julius Benonisen  
Eivind Johansen  

Mørketid og livsmestring hos ungdom i videregående skole.  

Lillestrøm videregående skole  

Hannah Victoria Bøe Liland  

Kampen om kilten.  

Lillestrøm videregående skole  

Oskar Hellesø-Knutsen  

Samhold etter en katastrofe.  

Lillestrøm videregående skole  

Ingeborg Lyche Haukebø Arstad  

Hjemmefronten i skuddsiktet.  

Mailand videregående skole  

Vincent Røsberg De Decker  

Filosofien og livssynet bak et mangfoldig uttrykk - En forskningsrapport om den filosofiske innflytelsen og inspirasjonen bak Vincent Van Goghs kunst.  

Mailand videregående skole  

Maria Wahl  

Endometriosepasienters plass i den norske helsetjenesten.  

Mailand videregående skole  

Nora Rundtom Stensland  

Religion og klima- og miljøkrisen: En forskningsrapport om betydningen av religiøse natur- og menneskesyn i den pågående klima- og miljøkrisen.  

Malakoff videregående skole  

Peter Wilhelm Bredal  

Kunnskap om personlig økonomi blant ungdom.  

Malakoff videregående skole  

Anine Olsen-Aas  
Sophia Marie Gaarder Lie  
Hanna Einmo Thomassen  

Nyankomne innvandrere - Opplevelse av «norskhet  

Malakoff videregående skole  

Ingeborg S. Kvendseth  
Leah S. Lydersen  

En forskningsrapport om læreres perspektiver på kunstig intelligens i skolen.  

Nordahl Grieg videregående skole 

Mari Johannessen Buvik  
Celina Louise Wergeland  
Ingrid Arefjord Bakken  

Elevenes opplevelse av skolens forebygging av partydop under russetiden.  

Nordahl Grieg videregående skole  

Maria Gausdal Selle  
Karoline Hetlelid-Jensen  
Mathea Ingebrigtsen Offerdal  
Victoria Terese Bautista Samdal  

Oppgavetypens innvirkning på stress i videregående skole.  

Nordahl Grieg Videregående Skole  

Liz-Helen Nordvik Bjørndal  
Stine Emilie Edal  

Arbeid - nøkkelen til en vellykket rehabilitering?  

Oslo katedralskole  

Amalie Moursund-Härenstam  

The Roads that Lead to War: How Europe Treated The Aggressors In The Build-Up To The Second World War And The War In Ukraine.  

Oslo katedralskole  

Maria Kolle Ramberg  

Amatore et Amatori: Queer Participation and Representation in Fan Literature.  

Oslo katedralskole  

Anne Høydal Aarstein  

How environmentally concious are norwegian Gen Z?  

Sámi joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvla (Samisk videregående skole og reindriftsskole, Kautokeino)  

Anne Maggalene Länsman-Gaup  
Silje Máret Grape Furuly Gaup  

Identitet: En studie om identitet påvirkes av sosiale medier.  

Sámi joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvla (Samisk videregående skole og reindriftsskole, Kautokeino)  

Hilde Andrea Hætta 
John Mathisen Sara  

Hvordan er det å være skeiv i Sápmi?  

Sámi joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvla (Samisk videregående skole og reindriftsskole, Kautokeino)  

Sara Lea Gaup  
Sara Elise Eira  
Ellen Mathisdatter Sara  
Marita Alexandersen  

Reindriftas påvirkning på psykisk helse: En forskningsrapport om unge reindriftsutøvere.  

Samisk videregående skole, Karasjok  

Máret Anneli Gaup Rikardsen  

Duoji ovdaneapmi.  

Samisk videregående skole, Karasjok  

Stine Viktoria Thomassen  

Samisk musikkterapi innvirker på livskvaliteten hos mennesker med demens.  

Samisk videregående skole, Karasjok  

Silje Helleren Skimmeland  

Hva vet 6. klassinger i Sandnes om samer? Skolens betydning for læring om samer, samisk kultur, levemåte og historie.  

Spjelkavik videregående skole  

Jenny Brungot Sandvik  

Betyr punktum at man er sint?  

Spjelkavik videregående skole  

Hege Sulebust Tverdal  

Kristen og homofil.  

Spjelkavik Videregående Skole  

Hedda Håskjold Bogdanoff  

How can the protagonist in The picture of Dorian Gray be understood in light of psychoanalytical theory?  

St. Olav videregående skole  

Ariel Yasmin Shoghl  
Live Gjestsen-Hauge  
Victoria Aaland-Stokke  

Effekt på barns sosialisering under pandemien.  

St. Olav videregående skole  

Andrea Rosnes  
Ingvild Stokka  

Hvorfor er ungdom avhengig av telefonen for å ikke kjede seg, og hvordan går det utover konsentrasjonen?  

St. Olav videregående skole  

Nhung Hoang  

Pornografiens innvirkning. En forskningsrapport om gutters syn på jenter og sex - som følge av porno.  

Øvrebyen videregående skole  

Allegra-Corine Uwineza  
Nor El Khottabi  

Barn med delt omsorg: Som å leve i to verdener.  

Øvrebyen videregående skole  

Barez Brahim  
Wiktoria Lazarczyk  

Profesjonelles holdninger og syn rundt flink pike-syndromet. 

Øvrebyen videregående skole  

Emma Skytteren Moen  

Holdninger og ønsker til utdanning blant elever i Grue kommune.