Holbergprisen i skolens lærerpris

Hildegunn Stokke Rasmussen, vinner av lærerprisen 2021. Foto: Rune Heggdal

Holbergprisen i skolen deler hvert år ut en lærerpris som anerkjennelse av lærerens viktige rolle som sentral faglig ressurs og inspirasjonskilde i arbeidet med å skape interesse for forskning blant elever i den videregående skolen.

Holbergprisen i skolens lærerpris er etablert for å sette fokus på lærerens rolle i overgangen mellom videregående skole og høyere utdanning og forskning, og for å motivere lærerne som er med i konkurransen til å dele sine erfaringer med andre. Mottageren av lærerprisen får en pengegave på 20 000 kr. Innleveringsfristen for lærerrapporter ligger normalt en uke etter fristen for innlevering av elevprosjektene med mindre noe annet er spesifisert, og innlevering skjer digitalt på våre nettsider. Lenke til årets innleveringsskjema publiseres i forkant av fristen.

Om lærerrapporten

Vurderingsgrunnlaget for juryen er en rapport hvor læreren redegjør for hvordan arbeidet med Holbergprisen i skolen har blitt gjennomført på sin skole og hvilke erfaringer prosjektet har gitt lærere og elever. Alle deltagende lærere oppfordres til å levere lærerrapport, men det er valgfritt for den enkelte lærer å gjøre dette. Flere lærere ved samme skole kan gå sammen om å skrive en felles rapport.

Rapportene vurderes av Holbergprisen i skolens fagjury ut fra formidlingsevne og refleksjon i lærerrapportene. Det er viktig med gode beskrivelser av hva som har blitt gjennomført og hvordan, men også av hvorfor dette ble gjort, hvilke erfaringer dere har gjort dere, og hva andre kan lære av dette. Rapportene skal gi rom til lærerens egen refleksjon, og juryen anbefaler at lærerens egen stemme er synlig i teksten. Vi anbefaler at lærerrapporten er på rundt 10 sider. Rapporten kan f. eks. fokusere på å gi innsikt i elevenes forskningsprosess sett fra lærerens perspektiv, på lærerens refleksjoner over pedagogiske muligheter og utfordringer i arbeidet med elevforskning eller på egen læring i gjennomføringen av prosjektet.

Rapporten kan ta fatt i et eller flere av følgende spørsmål:

  • Hvordan har arbeidet vært organisert, særlig med tanke på bruk av forskerkontakt og eventuell annen ekstern ekspertise? Har andre hjelpemidler blitt benyttet?     
  • Hvilken utvikling har du sett i elevenes forståelse og selvstendige tenkning gjennom erfaringen med forskning og forskningsformidling som deltagelsen i skoleprosjektet har gitt?
  • Hvordan har elevforskningen påvirket din undervisning?
  • Hvilke didaktiske grep har blitt benyttet i løpet av arbeidet med prosjektet, og hvilke utfordringer og muligheter har skoleprosjektet skapt for de enkelte elevgruppene?
  • Har det vært arbeidet tverrfaglig, og hvordan har det tverrfaglige kommet til uttrykk i elevprosjektene?    

I vurderingen av lærerrapportene vil fagjuryen også vektlegge i hvilken grad rapportene viser spesielt originale og nyskapende innsikter i pedagogisk arbeid med elevforskning, eller bidrar med prinsipper for organisering og gjennomføring av elevforskning som kan inspirere andre lærere.