Nils Klim-komitéen

Nils Klim-komitéen består av anerkjente forskere innenfor Nils Klim-prisens fagområder, en fra hvert av de nordiske landene. Fagkomitéen er utnevnt av Holbergprisens styre og har ansvar for å utarbeide innstillingen som danner grunnlaget for valget av prisvinner.

 • Portrett Astradur EysteinssonÁstráður Eysteinsson (komitéleder)
  Professor i komparativ litteraturvitenskap, 
  University of Iceland 

   

 • Grethe Brochman portraitGrete Brochmann
  Professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, 
  Universitetet i Oslo

   

 • portrait Xavier GroussotXavier Groussot (i permisjon)
  Professor i europeisk rett og prodekan ved Det juridiske fakultet, Lunds universitet
 • Dorthe Staunæs Portrait Dorthe Staunæs
  Professor i sosialpsykologi, 
  Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Emdrup, Aarhus Universitet

 • Sara Stendahl Portrait Sara Stendahl (varamedlem 2022/2023)
  Professor i offentlig rett, Handelshøyskolen, Göteborgs universitet 

Arbeidsform

Nils Klim-komitéen har ansvaret for å vurdere nominasjonene til Nils Klim-prisen og utarbeide en innstilling til Holbergstyret. Nils Klim-komitéen leverer sin innstilling kort tid etter nyttår. Denne innstillingen danner grunnlaget for Holbergstyrets valg av prisvinner. Dette skjer normalt på et styremøte som holdes kort tid etter at fagkomitéen har fattet sin beslutning.

Nils Klim-komitéens sammensetning

Det er Holbergprisens styre som velger inn nye komitémedlemmer. Komitémedlemmene sitter i perioder på 3 år, med mulighet for gjenvalg en periode. Komitéen består av internasjonalt anerkjente forskere innenfor prisens fagområder. I tillegg til faglige kvalifikasjoner vektlegges også geografisk og faglig spredning ved valg av nye medlemmer til komitéen. Normalt vil komitéen ha et medlem fra hvert av de nordiske landene.

Fungerende leder for Nils Klim-komitéen i 2020/21 er Ástráður Eysteinsson.