Statutter for Holbergprisen

Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet januar 2004, med endringer senest 6. april 2021.

 1. Hovedformålet med Holbergprisen er å anerkjenne banebrytende vitenskapelig arbeid innenfor humanistiske, samfunnsvitenskapelige, juridiske og teologiske fag, enten arbeid innenfor et enkelt fag eller arbeid av tverrfaglig karakter. Prisen skal også bidra til å heve disse fagenes status i samfunnet og stimulere barn og unge til å bli interessert i fagene.

 2. Holbergprisen forvaltes av Universitetet i Bergen på vegne av Kunnskapsdepartementet. Universitetet i Bergen skal sørge for bred forankring for prisen og tilliggende aktiviteter gjennom å involvere relevante aktører og miljøer i arbeidet, nasjonalt og internasjonalt.

 3. Holbergprisen finansieres over statsbudsjettet gjennom tilskudd fra Kunnskapsdepartementet til Universitetet i Bergen. Tilskuddet skal benyttes til:

 • Holbergprisen.
 • Nils Klim-prisen for yngre forskere fra/i Norden.
 • Aktiviteter for barn og unge.
 • Arrangementer i tilknytning til prisene.
 1. Universitetet i Bergen rapporterer hvert år til Kunnskapsdepartementet om bruken av midlene. Universitetet i Bergen kan organisere sitt arbeid med Holbergprisen slik de vil, innenfor rammene i disse statuttene.

 2. Holbergstyret, som oppnevnes av Universitetet i Bergen, oppnevner to fagkomiteer: Holbergkomiteen og Nils Klim-komiteen. Hver komité skal bestå av fem fremragende forskere innenfor humanistiske, samfunnsvitenskapelige, juridiske og teologiske fag. Komiteene skal hver ha minst tre utenlandske medlemmer. Medlemmene av fagkomiteene oppnevnes for en periode på tre år og kan gjenoppnevnes én gang. Tre av fagkomitémedlemmene oppnevnes ett år og to det påfølgende året. Dersom et medlem må trekke seg før dets oppnevningsperiode utløper, oppnevnes et nytt medlem for resten av perioden.

 3. Holbergstyret utnevner vinner av Holbergprisen på grunnlag av anbefaling fra Holbergkomiteen. Holbergstyret utnevner vinner av Nils Klim-prisen på grunnlag av anbefaling fra Nils Klim-komitéen. Komitéenes anbefalinger skal være basert på sakkyndige vurderinger. Dersom fagkomitéene et år ikke finner en verdig prisvinner, skal prisene ikke deles ut. Midlene til prisvinner skal da tilbakeføres til Kunnskapsdepartementet.

 4. Statuttene for Holbergprisen og Nils Klim-prisen kan endres av Kunnskapsdepartementet.

Petter Skarheim
Departementsråd
Kunnskapsdepartementet