Å bygge bro mellom forskning og praksis

31.10.2016

I løpet av de neste månedene tar elevene fatt på sine forskningsprosjekter. Vi har snakket med noen av årets skoler om hvordan de vil legge opp arbeidet med prosjektet, og hvilke forventninger de har til det kommende året med Holbergprisen i skolen.

Årets tolv skoler til Holbergprisen i skolen er spredt utover hele landet. Alta videregående skole er med i konkurransen for første gang, og det samme gjelder Eilert Sundt videregående skole i Farsund. Det er også flere gjengangere blant skolene på deltagerlisten, men alle elevene som deltar er med for første gang.

Motivasjon gjennom fordypning og selvstendig arbeid

Årshjulet for Holbergprisen i skolen starter med søknadsfristen den 1.oktober hvert år. Etter utvelgelsen av skoler deltar lærerne på et to dagers fagseminar i november, hvor de får mer informasjon om prosjektet og faglig oppbakking. I løpet av vintermånedene reiser prosjektleder for konkurransen på besøk til alle skolene, for å følge opp med informasjon og forberede lærere og elever på hva som ligger foran dem. Senere vil skolene også få jevnlige besøk fra forskerkontakter frem til innleveringsfristen i april. Forskningsprosjektene blir gjennomført som en integrert del av undervisningsopplegget på skolene.

Bente Hermstad ved Alta videregående skole ser deltagelsen som et ledd i deres arbeid.

«Vi arbeider med skoleutvikling, og en viktig del av dette er å bygge bro mellom forskning og praksis. Vi ser på Holbergprisen i skolen som en mulighet til å få inspirasjon og faglig påfyll til å motivere elevene til å jobbe selvstendig og akademisk.»

Trondheim Katedralskole var med på prosjektet første gang for 12 år siden. De ser deltagelsen i Holbergprisen i skolen som en anledning til å å løfte fram igjen den viktige betydningen humaniora har hatt gjennom skolens lange historie.

«Katedralskolen har en nær tilknytning til Nidarosdomen og sterke bånd til Det Kongelige Norske Videnskapers Selskab, og har fostret både forfattere, jurister og professorer innenfor humaniorafagene. Derfor har Trondheim Katedralskole etter vårt syn et særlig ansvar for å målbære de verdiene som ligger i disse fagområdene. De senere årene har elever ved skolen gjort det sterkt i konkurranser innenfor realfagene, og vi ønsker å vise at også humaniora står sterkt og verdsettes høyt hos oss.»

Marte Jonsdatter Løvdal ved Trondheim Katedralskole påpeker også at prosjektarbeid kan virke positivt for trivselen og arbeidsmiljøet blant elevene:

«Vi har erfart fra andre tverrfaglige prosjekter de senere årene at læringseffekten er stor både faglig og sosialt. Vi håper å fremme kreative evner, styrke samarbeidet, gjøre elevene mer selvstendige i læringsprosesser og å løfte deres evner til å overføre kunnskap mellom ulike felt.»

Inspirasjon for elever og lærere er en felles motivasjon for skolenes deltagelse, og særlig det å få elevene motivert til å arbeide selvstendig med problemstillinger nært deres egen hverdag.

Akademisk skriving

En viktig del Holbergprisen i skolen er å gi elevene erfaring med å jobbe analytisk med kildemateriale og skrive gode fagtekster. Akademisk skriving står allerede høyt på agendaen i norsk videregående skole. På Alta videregående arbeides det blant annet tverrfaglig med akademisk skriving:

«At alle lærere er skrive- og leselærere er viktig, og det kan være med på å dra elevene samme vei. Samtidig er det utfordrende å få alle med på dette», sier Bente Hermstad.

Eleven som “forskerspire”

I løpet av det neste året skal elevene selv prøve seg som forskere og møte de mange problemstillingene akademisk arbeid innebærer: Hvordan skal man stille spørsmål, hvilke hensyn må tas, og hvilke metoder passer til materialet? Utfordringene for elevene er mange, men her kan de også hente nyttige erfaringer til senere studier. Hermstad ved Alta videregående ser en slik undervisningsform som både krevende og givende.

«Å jobbe selvstendig er en utfordring. Det å finne noe å forske på er også utfordrende. At de ser at det kan være små prosjekter som er nært deres egne interesser. Samtidig er det disse tingene som er givende og kan gi elevene større interesse for faget og metoden.»

Særlig det å finne frem til et godt tema, og begrense det, er noe elevene opplever som utfordrende, og noe prosjektets forskerkontakter jobber særlig aktivt med på skolebesøkene. Lærerne ved Trondheim Katedralskole ser tydelige paralleller til prosjekter de har jobbet med tidligere:

«Erfaringen fra andre prosjekter i fagene er at elevene ofte blir utfordret av det ukjente og det å lete seg fram i stoff, finne innfallsvinkler og spisse problemstillinger fra oppgaver som er åpne eller lite definerte.»

Et løft for de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagene

Holbergprisen i skolen arbeider for å skape engasjement for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag blant barn og ungdom. Prosjektet ønsker også å bidra til økt kontakt mellom høyere utdanningsinstitusjoner og skoleverket. Per Christian Brodschöll på Eilert Sundt videregående skole ser både at deltagelse i prosjekter og kontakt med forskningsmiljøer og høyere utdanning kan bidra til å løfte fagene, forutsatt at ledelsen ved skolene lager gode rammer for en slik undervisning. I Alta løfter man også frem betydningen av en praktisk tilnærming. 

«Vi oppfatter det som viktig med litt eksponering av fagene, og at elevene ser hva fagene kan brukes til i praksis. Mange av våre elever vil studere humanistiske fag, og derfor er det bra hvis vi kan gi de en pekepinn om hva de går til»

Det dagsaktuelle og temaer som går inn i elevenes hverdag, er også noe Trondheim Katedralskole ser som viktig for et fagengasjement.

«Vi opplever at det å knytte emnene til dagsaktuelle temaer skaper gjenklang i elevgruppa. Det å finne skjæringspunktet mellom kompetansemålene som kreves i skolen og den kunnskapen elevene har behov for i hverdagen, tror vi er en måte å vekke engasjement på. Dette er noe vi håper å kunne finne flere svar på i løpet av prosjektet».