Lærerpris til Blindern videregående skole

14.05.2019

For sin rapport "Holbergprisen i skolen -- dybdelæring i praksis?" mottar lærerne Marit Frydenlund og Sverre Bjørnstad ved Blindern videregående skole årets lærerpris.

I tilegg til elevprisen, ønsker Holbergprisen i skolen å anerkjenne den viktige rollen læreren har som faglig ressurs og inspirasjonskilde i arbeidet med å skape interesse for forskning blant elevene. Derfor deles det hvert år ut en lærerpris på kr. 20.000. Prisen deles ut på bakgrunn av rapporter fra deltagende lærere om hvordan klassen har jobbet med forskningsprosjektene.

Årets lærerpris går til Marit Frydenlund og Sverre Bjørnstad ved Blindern videregående skole i Oslo. De mottar prisen for sin rapport "Holbergprisen i skolen – dybdelæring i praksis?"

"Learning by doing"

I sin rapport trekker de to Blindernlærerne frem læringspotensialet de ser i Holbergprisen for skolen. "Et slikt prosjekt kan øke interessen for samfunnsfagene og vise potensialene som ligger i dem." Skriver de, og påpeker at arbeidet med oppgavene har latt elevene teste i praksis det de frem til dette punkt bare har jobbet teoretisk med. 

Særlig har Frydenlund og Bjørnstad hentet inspirasjon fra den amerikanske pedagogen og filosofen John Dewey og hans oppfordring om "learning by doing". De fremholder at elevene nettopp vil få et større læringsutbytte ved å forsøke å applisere sin teoretiske kunnskap på samfunnet rundt seg. Spesielt har de valgt å fokusere på kvalitative intervjuer, da de mener dette lar elevene komme tettere inn på samfunnet rundt seg enn de ville ved kvantitative metoder. 

Overordnede mål

Lærernes rapport vektlegger også på en solid måte hvordan arbeidet med Holbergprisen i skolen har bidratt til elevenes dybdelæring, fremmet deres kritiske tenkning, samt fremmet andre læreplanfestede mål, som demokrati og medborgerskap. 

Frydenlund og Bjørnstad legger imidlertid ikke skjul på at ikke alt gikk knirkefritt i løpet av de to månedene elvene deltok i prosjektet. Intervjuobjekter var vanskelige å fremskaffe, og elever slet med å tilpasse seg den lengre arbeidsperioden. Dette er erfaringer de to lærerne utførlig reflekterer over og tar med seg videre.