The Holberg Laureate LIVE: “Knowledge-based Policy-Making”

Fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter Anine Kierulf og professor Cathrine Holst, Universitetet i Oslo, inviterer holbergprisvinner Cass R. Sunstein til en samtale om bruk av ekspertise i politikkutforming.

Politisk maktutøvelse henter sin legitimitet fra folket, men skal også være velbegrunnet og «god». En kilde til gode begrunnelser er kunnskap – for eksempel fra embetsverket eller akademia. Både kartlegging og forskning har betydning for hvor godt politiske beslutninger fungerer til å løse problemer og nå mål. Dette har igjen betydning for maktfordelingen: Jo mer velfungerende den politiske maktutøvelse er, jo mindre grunn er det typisk for andre statsmakter til å gripe inn. Men hvordan velge hva slags kunnskap som trengs? Hvem skal bestemme, og hvordan? Og i hvilken grad kan de samme svarene brukes i flere politiske tradisjoner?

Deltagere:

Cass SunsteinCass R. Sunstein er vinner av Holbergprisen 2018. Sunstein er i dag Robert Walmsley University Professor at Harvard University. Fra 2009 til 2012 var han Administrator of the White House Office of Information and Regulatory Affairs, hvor han bisto med tilsynet med en rekke reformer som involverte sikkerhet, luftkvalitet, borgerrettigheter, åpenhet i det offentlige, klimaendringer, økonomisk handlingsrom, helse og fattigdomsbekjempelse. Han er også grunnlegger og direktør for Harvard Law Schools program for adferdsøkonomi og offentlig politikk.

 

Cathrine HolstCathrine Holst er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og seniorforsker ved ARENA Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo. Hun er også tilknyttet Kjernemiljø for likestillingsforskning (CORE), Institutt for samfunnsforskning. Holst leder for tiden to forskningsprosjekter om eksperters rolle i politikken, ‘Ekspertifisering av offentlige utredninger’ (EUREX) og ‘Hva er galt med ekspertstyre? Politisk legitimitet og ekspertisens faktum’ (EPISTO). Hun er også styreleder i Forum for vitenskapsteori ved Universitetet i Oslo.

 

Anine KierulfAnine Kierulf  er fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Kierulf har tidligere erfaring fra advokatbransjen og domstolene og som forsker ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Hennes forskningsfelt er konstitusjonell rett, menneskerettigheter, ytringsfrihet og domstolslære, med særlig fokus på rettighetstenkningens og rettsliggjøringens betydning for demokratiet og forholdet mellom statsmaktene. Kierulf har en LL.M-grad fra Northwestern University og en Ph.D. i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

 

Dato

til 19:15, CEST.
Sted
Litteraturhuset i Oslo
Praktisk informasjon
Arrangementet er gratis og åpent for alle.