Foto: Stephanie Mitchell

Stephen Greenblatt

USA
Harvard University

Vinner av Holbergprisen

Holbergprisen 2016 ble tildelt den amerikanske litteraturforskeren og historikeren Stephen Greenblatt.

Holbergkomiteens begrunnelse:

Stephen Greenblatt har vært en av de mest markante og innflytelsesrike stemmene innen humaniora gjennom de siste førti år. Hans forskning har hatt uvurderlig innflytelse på forskningspraksiser innen historie, litteratur- og kulturvitenskap, langt utenfor hans eget fagfelt. Han har tilført forskningen et vokabular som gjør oss i stand til å forstå vår tid og dens historie. Arbeidet hans har vært tuftet på ideen om livet som kunst, og om kunstens evne til å avdekke viktige aspekt ved tilværelsen. Han har utviklet nye metoder for å anskueliggjøre og forstå forholdet mellom ordene og verden, tekst og kontekst.

Greenblatt er en av de mest betydningsfulle Shakespeare-forskerne i sin generasjon. I rekken av eminente bøker fra Shakespearean Negotiations: The Circulation of Social Energy in Renaissance England (1988) til Hamlet in Purgatory (2001), har han beriket vår lesning av skuespillene ved å vise hvordan tekstene omtaler seg selv, samtidig som de taler til sin samtid. I hans lesning av Hamlet, for eksempel, lanserer han en subtil argumentasjon om endringer etter Reformasjonen, særlig i måten folk var i stand til å snakke til og forhandle med de døde. Shakespeare oversatte gjennomgripende omveltninger i sin samtid til kunst for et folkelig publikum.

Greenblatt er også en fremragende renessanseforsker. Renaissance Self Fashioning. From More to Shakespeare (1980) er en banebrytende studie av endringsmønstre som styrer identitetskonstruksjoner. Med tittelen introduseres begrepet “selv-konstruksjon”, som er blitt et av kjernebegrepene i moderne sosial- og kulturteori. Dette konseptet belyste det karakteristiske ved renessansen som historisk periode. Det fremskapte også fruktbar innsikt om dannelsen av offentlige og personlige identiteter og bidro til en mer omfattende bevegelse kjent som New Historicism, en bevegelse som radikalt endret forskningspraksiser innenfor de humanistiske vitenskapene. Greenblatt ga et insentiv til ny tenkning omkring forholdet mellom det estetiske og det historiske. Hans påstand om at det estetiske ikke må anses som en separat sfære, men snarere som en dimensjon som intensiverer vår erfaring av virkeligheten, ble i sin tid gjenstand for intens diskusjon i ulike faglige fora og preger fortsatt debatten på tvers av fagdisipliner.

Hans tolv bøker samt hans tallrike vitenskapelige artikler har befestet Greenblatts renommé som forsker og intellektuell, både i og utenfor akademia. En av hans mest imponerende bragder har vært hans vilje til å kombinere utøvelsen av eksakt forskning med en særegen evne til å kommunisere med allmennheten. Hans nyere publikasjoner som, for eksempel, Will In the World: How Shakespeare Became Shakespeare (2004) og The Swerve: How the World Became Modern(2011), demonstrerer på en forbilledlig måte verdien av og entusiasmen for humanistisk forskning for et bredt publikum. I boka Learning to Curse: Essays in Early Modern Culture (1990) skriver Greenblatt om sin motivasjon for å bli litteraturviter: “the encounter with something that I could not stand not understanding, that I could not quite finish with or finish off, that I had to get out of my inner life where it had taken hold, that I could retell and contemplate and struggle with”. Gjennom denne kampen har Stephen Greenblatt på enstående og nyskapende vis bragt liv til litteraturen og litteraturen til livet.

På vegne av Holbergkomiteen, Pratap Bhanu Mehta President, Center for Policy Research

STEPHEN GREENBLATT  (f. 1943)

Stephen Greenblatt er litteraturviter og John Cogan University Professor of the Humanities ved Harvard University i USA.

Greenblatt har utgitt 12 bøker, inkludert The Swerve: How the World Became Modern (som vant National Book Award i 2011 og Pulitzer-prisen i 2012) og Will in the World: How Shakespeare Became Shakespeare.

Lenker

Personside ved Harvard University

Stephen Greenblatts nettsted

Holbergsymposiet: "Livet i kunsten / Kunsten i livet"

Holbergsamtalen

Greenblatt's tale ved prisutdelingsseremonien

Intervju: "Alle drøymer om natta"

Holbergsamtalen

Intervju