Lærerseminaret 2022

I november hvert år arrangerer Holbergprisen i skolen et todagers fagseminar for lærerne som deltar i Holbergprisen i skolen. Seminaret markerer oppstarten for prosjektet inneværende skoleår. Temaet for årets seminar er "Mangfold og forskning".

Kan queer-teori hjelpe oss å forstå Holberg sine tekster? Hvordan har kjønn og seksualitet blitt forstått opp gjennom tidene, og hvordan kan vi få ny kunnskap om mangfold i dag gjennom dataspill? 

I år markerer Holbergprisen i skolen "Skeivt kulturår 2022" ved å se nærmere på noen av disse spørsmålene. På fagseminaret retter vi fokus mot "mangfold og forskning" og spør blant annet: Hva er mangfold, hvordan kan vi forske på mangfold og hvorfor er forskning på mangfold viktig for å forstå vår egen fortid og samfunnet rundt oss? Her vil vi få innblikk i aktuell forskning og konkrete eksempler på hvordan ulike kilder, varierte forskningsmetoder og et skeivt blikk kan bidra til nye perspektiver og sammensatt kunnskap. 

Vi vil også sette av tid til å diskutere forskningsprosessens ulike faser og utfordringer, og har invitert fjorårets elevprisvinner og lærerprisvinner til å dele sine erfaringer. 

Velkommen til et spennende seminar! 

Program

Onsdag 2. november: 

11.15-12.00: Lunsj.

12.00-12.10: Velkomst og introduksjon ved sekretariatet, og Marie von der Lippe og faglig leder i Holbergprisen, Bjørn Enge Bertelsen. 

12.10-12.40: Deltakerne presenterer seg selv, hvilke fag de underviser i og hva de har tenkt rundt forskningsprosjektene. Marie von der Lippe leder samtalen. 

12.40-13.00: Birger Berge og Hilde Omdalsmoen Fidje presenterer Holbergprisen i skolen.

13.00-13.15: Kaffepause.

13.15-14.45: "Å forske på skeiv fortid" ved professor Tone Hellesund (UiB).

Tone Hellesund presenterer et mangfold av forståelser og reaksjoner på sammekjønnsrelasjoner og kjønnsoverskridelser gjennom tidene. Med utgangspunkt i egen forskning og den nyutgitte boken Skeiv lokalhistorie gir hun eksempler på skeive historieprosjekter og kilder som kan brukes i dette forskningsarbeidet som f.eks. rettsmateriale, dagbøker, brev, ukeblader, aviser, biografier, intervjuer, Instagram og TikTok. Et viktig spørsmål er hvordan ulike kilder kan brukes til å forske på skeivhet og mangfold. 

14.45-15.00: Pause.

15.00-15.45: Om forskningsprosessen ved lærerprisvinner Hildegunn Stokke Rasmussen.

15.45-16.00: Oppsummering av dagen, informasjon om det videre programmet og avslutning ved Von der Lippe. 

Middag på Schøtstuene. Felles avgang fra hotellet klokken 18:30. 

Torsdag 3. november:

09.00-9.10: Marie von der Lippe ønsker velkommen til dagen, informerer om dagens program. 

09.10-10.40: "Skeive perspektiver på eldre litteratur - eksempelet Holberg" ved professor Jørgen Sejersted (UiB). 

Jørgen Sejersted vil presentere sin forskning om "den skeive Holberg". Med utgangspunkt i egen forskning vil ha se nærmere på kjønnsproblematikken slik den utfolder seg i Holbergs tekster og selvframstilling. En påstand er at queer-teori gir en god forståelsesrammen for sentrale sider av forfatterskapet. Et viktig diskusjonstema er hvilke teoretiske forutsetninger en slik litteraturforskning vil måtte bygge på på og hvilke metodiske grep som kan benyttes i møte med empiri (tekst). Det blir også rom til å diskutere elevdrevet litteraturforskning i skolen. Hvilken litteratur er hensiktsmessig? Hva kan man forvente av elevene? Kan teorier spille en rolle? 

10.40-11.00: Pause.

11.00-12.30: "Hvordan forske på religion i dataspill? To forskningsmetoder i praksis" ved førsteamanuensis Jane Skjoldli (UiS). 

Med utgangspunktet i egen forsking på religion og dataspill, tar Jane Skjoldli for seg to forskningsmetoder i praksis: feltarbeid og intervallspilling. Den ene heller om å utforske og oppleve spillverdenen. Den andre handler om spilleren selv og hens opplevelse. Med opplæring i disse metodene kan båre lærere og elever lære to ting: å nærme seg religionsrelatert innhold i dataspill med kritisk distanse og reflektere rundt egen spilleprosess og - opplevelse. 

12.30-13.15: Lunsj.

13.15-14.15: Om forskningsprosessen: Fjorårets elevprisvinner Elise Harwiss deler sine erfaringer etterfulgt av en spørsmåls- og diskusjonsrunde rundt bordene. Hvordan motivere elevene og hvordan få de til å ville delta? Og hvordan finne et forskningstema som elev? 

14.15-14.30: Avslutning og oppsummering.

Dato
Starter: -
Slutter: - 14:30, CET.
Sted
Hotel Zander K i Bergen
Praktisk informasjon
Holbergprisen dekker alle utgifter deltagerne har med reise og overnatting.