Foto: Tommy Westerberg.

Linda Wedlin

Sverige
Uppsala universitet

Vinner av Nils Klim-prisen

Nils Klim-prisen 2006 ble tildelt den svenske bedriftsøkonomen Linda Wedlin.

Begrunnelse fra Nils Klim-prisens fagkomité

"Dr. art Linda Wedlin er født 12. april 1975. Hun er førsteamanuensis og lektor i bedriftsøkonomi ved Bedriftsøkonomisk Institutt ved Uppsala Universitet i Sverige. Wedlin har bedriftsøkonomi som sitt fagområde og forsknings- og undervisningsinstitusjoner som sitt særlige forskningsfelt.

Universiteter og høyskoler gjøres i et økende omfang til gjenstand for ekstern ranking, hvilket i tur tas hensyn til ved utforming av institusjonenes forskningsprogrammer og undervisningsopplegg. Hun har kritisk tatt opp fenomenet ranking og evaluering innen dagens vitenskapssamfunn, og har på dette området vist hvordan slike tiltak og aktiviteter inngår i en bredere forsknings- og undervisningspolitisk kontekst. Wedlin har inngående analysert medienes behandling av slike relasjoner med særskilt fokus på undervisningsinstitusjoner innen økonomiske fag. Ved dette har hun frembrakt økt forståelse for samspill mellom institusjon og samfunn.

I sin forskergjerning har hun lyktes i å sammenføre flere fagdisipliner til en logisk helhet gjennom å kombinere teorimodeller innen kommunikasjonsforskning, pedagogisk forskning og organisasjonsteori. Hennes forskningsbidrag viser hvordan medier i samspill med offentlig regulering bidrar til å utfordre - og kanskje etter hvert undergrave - den akademiske autonomi for en rekke ulike europeiske høyere undervisningsinstitusjoner innen økonomifagene. Wedlins forskning har oppnådd gjennomslag ikke bare innen bedriftsøkonomi, men også på andre fagområder - både nasjonalt og internasjonalt. Hun er en innovativ og lovende forsker som i sitt arbeid har funnet et spor som til nå har ligget upåaktet. Hennes metodikk åpner utsikter for dypere innsikter om hvordan dagens forskningspolitikk, dens organisering og innhold påvirkes av sine omgivelser.

Wedlin er en selvstendig, nyskapende og lovende forsker som allerede i ung alder har frembrakt viktige og betydelige bidrag innen sitt fagfelt. Hennes forskning har overføringsverdi til grunnleggende spørsmål som vedrører akademisk frihet i en tid der institusjonene settes under belastning fra skiftende regjeringer og publikumsforventninger artikulert ved åpenhet og mediafokus på den virksomhet som institusjonene står for.

Wedlin har Bachelor i Bedriftsøkonomiske studier med senere Mastergrad i samme. Hun oppnådde sin PhD innen bedriftsøkonomi ved Uppsala Universitet i 2004 på avhandlingen "Playing the Ranking Game. Field formation and boundary-work in European management". Hennes hovedarbeid er i 2006 publisert på det internasjonale forlaget Edward Elgar. Hun er førsteamanuensis samme sted ved Bedriftsøkonomisk Institutt, og foreleser over forvaltning og organisasjon i 3. og 4. undervisningsår - foruten å være veileder i master- og doktorgradsstudier. Hun har i tillegg til doktoravhandlingen tross ung alder publisert arbeider innen sitt spesialområde."

LINDA WEDLIN
(f. 1975)

Førsteamanuensis og lektor i bedriftsøkonomi ved Bedriftsøkonomisk Institutt ved Uppsala Universitet. 

Lenker

Personside: Uppsala universitet