Dette er årets finalister i Holbergprisen i skolen

10.05.2023

Årets finaleoppgaver handler om reindrift og psykisk helse, om sykdomsprestisje og om samhold etter en katastrofe. Prisene deles ut under Holberguken 8. juni i Bergen.

Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse for elever i den videregående skole. Årlig er det 20 skoler fra hele landet som velges ut til å delta. 

Rundt 1000 elever har jobbet med sine prosjekter, og hver skole har sendt inn tre av disse, etter en intern konkurranse. Av de 60 innsendte besvarelsene har fagjuryen nå utpekt de tre beste.

Hvem som kommer på første-, andre- og tredjeplass, blir avslørt under Holberguken, som avholdes i Bergen og Oslo 6.-12. juni

Årets tre finalister er (i alfabetisk rekkefølge):

De tre finalistprosjektene har vært gjennomført i fagene sosiologi og sosialantropologi og i norsk for elever med samisk som førstespråk.

Viktige samfunnsutfordringer undersøkes

Prosjektet «Helseøkonomers rangering av sykdommers prestisje» undersøker om helseøkonomer vurderer sykdommers prestisje annerledes enn hva leger og sykepleiere gjør, og hva de vektlegger i sin rangering av ulike diagnoser. Bakgrunnen er at vi står ovenfor en rekke vanskelige prioriteringer i helsevesenet, og at helseøkonomer er en lite tematisert gruppe aktører som kan ha stor innflytelse i dette prioriteringsarbeidet. 

«Samhold etter en katastrofe» drøfter hvordan lokalsamfunnet i Gjerdrum har blitt påvirket av skredet i romjulen 2020,  og hvordan katastrofen har påvirket samholdet i kommunen over tid. Det ser også på hva som kan forhindre konflikt når et samfunn skal tilbake til hverdagen etter en katastrofe.

Prosjektet «Reindriftas påvirkning på psykisk helse» peker på at ungdommers deltagelse i reindriften har mange positive aspekter og er viktig for deres identitet og livskvalitet. Samtidig er det å vokse opp i denne næringen også knyttet til frykt for usikre fremtidsutsikter, og besvarelsen peker på at faktorer som arealinngrep, klimaendringer og rasisme kan påvirke psykisk helse.

Holbergprisvinneren overrekker diplomer

Torsdag 8. juni kl. 10:00 finner prisutdelingen sted ved en seremoni på Bergen Katedralskole, Ludvig Holbergs gamle skole. Da kunngjør kunnskapsminister Tonje Brenna hvem som får 1., 2. og 3. premie, på henholdsvis kr. 30.000, 20.000 og 10.000. Finalistene vil motta sine diplomer av årets holbergprisvinner, Joan Martinez-Alier. 

Høyt nivå og stor faglig spredning 

«Åres finalister utmerker seg ved å være særlig gode i forskingsmessig håndverk», sier juryleder Jørn Ljunggren, som viser til god bruk av relevante forskningsmetoder og at finalistene innfrir forskningsetiske krav.

«Elevstemmene løfter frem dagsaktuelle temaer, og funnene bidrar til eksisterende forskning så vel som til samfunnsdebatten,» sier Ljunggren, som også påpeker at årets 60 innsendte prosjekter er preget av et jevnt høyt nivå. 

Årets temaer spenner vidt, fra identitet og kulturelt mangfold til spørsmål om pornografi og likestilling, fordommer, livsmestring og hvordan dans påvirker personer rammet av demens.

Årets prosjekter er preget av jevnt høyt nivå. Det er spennende prosjekter som synliggjør bredden av temaer som ungdommer er opptatt av. Mange av elevene viser at de har et unikt ståsted for å frembringe kunnskap om verden. Elevene er uredde, og deres forskning utfyller og utfordrer etablert forskning.  

Juryen ser at analysene får særlige kvaliteter når forskningsarbeidet kombineres med egne interesser, erfaringer og tilhørighet. Juryen håper at de vil se et fortsatt bredt tilfang av skoler og tematikker, og at stadig nye stemmer vil dukke opp i årene som kommer. Elevposisjonen er unik og viktig.   
 
– Juryleder Jørn Ljunggren

Lærerpris til Mailand videregående skole

Holbergprisen i skolen ønsker også å anerkjenne den viktige rollen læreren har som faglig ressurs og inspirasjonskilde i arbeidet med å skape interesse for forskning blant elevene. Derfor deles det hvert år ut en lærerpris på kr. 20.000. Prisen deles ut på bakgrunn av rapporter fra deltagende lærere om hvordan klassen har jobbet med forskningsprosjektene. 

Årets lærerpris går til Anne Brit Ingholm, skolebibliotekar ved Mailand videregående skole i Viken fylke. Hun mottar prisen for sin rapport: «Jeg tror lærerne bryr seg om hvilke kilder vi bruker, men de pleier ikke å si noe om det.» Rapporten tar for seg hvordan avgangselever i den videregående skolen oppfatter opplæringen i kildekritikk og kildeføring. 

Besvarelsen peker på at kildekritikk alltid har vært en sentral del av skole, opplæring og forskningspraksis, men at de siste års utvikling med falske nyheter, kunstig intelligens og algoritmer i sosiale medier gjort kritisk lesning stadig viktigere.

Image
Lærerprisvinner Anne Brit Ingholm, skolebibliotekar ved Mailand videregående skole
Lærerprisvinner Anne Brit Ingholm, skolebibliotekar ved Mailand videregående skole. Foto: Privat.​​​​

Fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen er satt sammen av fagpersoner fra norske universiteter og høgskoler. I tillegg er det alltid én lærerrepresentant i juryen.

Juryen har i 2022/2023 bestått av:

  • Jørn Ljunggren (juryleder), forsker, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, OsloMet
  • Hallvard Andre Kjelen, førsteamanuensis, Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur, Nord universitet.
  • Elise Farstad Djupedal, stipendiat i pedagogikk, Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
  • Tale Birkeland Engebretsen, lektor i norsk, historie og tysk; fagutvikler i norsk og leder for Skrivesenteret ved Porsgrunn videregående skole.
  • Stine Helena Bang Svendsen, førsteamanuensis i pedagogikk ved institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.


Holbergprisen i skolen har søknadsfrist 1. oktober hvert år, og elevene jobber med sine prosjekter fra november til april. Underveis i prosjektperioden får elevene assistanse fra etablerte forskere fra institusjoner i nærområdene, og prosjektene inngår i undervisningen i de fagene som kan knyttes til Holbergprisens fagfelt.

Holbergprisen i skolen og lærerprisen forvaltes av Holbergprisens styre, som også deler ut Holbergprisen og Nils Klim-prisen. Holbergprisen er en internasjonal pris som tildeles årlig for banebrytende forskning innen humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi, mens Nils Klim-prisen tildeles en fremragende forsker fra/i et nordisk land, innen de samme fagområdene. Alle prisene administreres av Universitet i Bergen, på vegne av Kunnskapsdepartementet.

Pressebilder, pressemeldinger, finalistprosjekter, lærerrapport, sitater m.m. legges ut på https://holbergprize.org/nb/presserom