Elever fra Lillestrøm, Oslo og Kautokeino til topps i årets forskningskonkurranse

01.06.2023

Kunnskapsminister Tonje Brenna kunngjorde i dag vinneren av Holbergprisen i skolen, som har forsket på samhold etter skredet i Gjerdrum.

Ved en seremoni på Bergen Katedralskole i dag kunngjorde kunnskapsministeren plasseringene til finalistene i Holbergprisen i skolen, som er en nasjonal årlig forskningskonkurranse for elever i den videregående skolen. Elevene mottar premier på henholdsvis kr. 30.000, 20.000 og 10.000.

Førsteplassen i år gikk til Oskar Hellesø-Knutsen ved Lillestrøm videregående skole i Viken med prosjektet «Samhold etter en katastrofe».  Her undersøker han hvordan leirskredet i Gjerdrum i 2020 påvirket både lokalsamfunnet og samholdet i kommunen over tid. 

Fagjuryen mener Hellesø-Knutsen kartlegger ettervirkningene og konsekvensene av hendelsen i Gjerdrum overbevisende, og at han viser relevansen av funnene i en bredere kontekst. 

«Eleven bruker egne erfaringer og sin kjennskap til lokalsamfunnet for å reise viktige spørsmål», sier en imponert jury i sin uttalelse. «Samtidig viser oppgaven hvordan erfaringene etter katastrofen i Gjerdrum kan bidra med kunnskap om hvordan samhold påvirkes i kjølvannet av katastrofer mer generelt.»

Kautokeino og Oslo på pallen 

Sara Lea Gaup, Sara Elise Eira, Ellen Mathisdatter Sara og Marita Alexandersen fra Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino i Troms og Finnmark fylke kom på annenplass med forskningsprosjektet: «Reindriftas påvirkning på psykisk helse». Rapporten beskriver hvordan deltakelse i reindrift kan ha positiv innvirkning på unges psykiske helse, men samtidig byr på spesifikke utfordringer.

Tredjeplass gikk til Anders Iversen Feiring ved Blindern videregående skole i Oslo for prosjektet «Helseøkonomers rangering av sykdommers prestisje». Rapporten undersøker om helseøkonomer vurderer sykdommers prestisje annerledes enn hva leger og sykepleiere gjør, og hva de vektlegger i sin rangering av ulike diagnoser.

«Åres finalister er særlig gode på det forskingsmessige håndverket», uttaler juryen. «Gjennom-gående bruker de gode forskningsmetoder og klarer å vurdere relevansen. Elevstemmen løfter frem dagsaktuelle temaer, og funnene bidrar til eksisterende forskning og samfunnsutviklingen.»

Bredt spekter av temaer

Hvert år velges 20 skoler ut til å delta i Holbergprisen i skolen, og rundt 1000 elever jobber med sine prosjekter før hver skole sender inn tre av disse. Fagjuryen velger så de tre beste. Årets temaer har variert mye og spenner fra identitet og kulturelt mangfold til spørsmål om pornografi og likestilling, fordommer, livsmestring og hvordan dans påvirker personer rammet av demens.

«Elevposisjonen er unik, de er uredde, og deres forskning utfyller og utfordrer etablert forskning», sier juryen, som mener årets prosjekter er preget av jevnt høyt nivå, med spennende prosjekter som synliggjør bredden av temaer som ungdommer er opptatt av.

Lærerpris til Mailand videregående skole

Holbergprisen i skolen deler hvert år også ut en lærerpris på 20.000 kroner basert på rapporter fra deltakende lærere om hvordan klassen har jobbet med forskningsprosjektene. Prisen er ment som en anerkjennelse av den viktige rollen læreren har som faglig ressurs og inspirasjonskilde. 

Årets lærerpris går til Anne Brit Ingholm, skolebibliotekar ved Mailand videregående skole i Viken fylke. Hun mottar prisen for sin rapport «Jeg tror lærerne bryr seg om hvilke kilder vi bruker, men de pleier ikke å si noe om det.» Rapporten tar for seg hvordan avgangselever i den videregående skolen oppfatter opplæringen i kildekritikk og kildeføring. 

Juryen viser til at Ingholm tar opp en svært aktuell problemstilling, ikke bare i skolen, men også samfunnet mer generelt. «Rapporten viser at elevene opplever opplæringen i kildekritikk og kildeføring som mangelfull, til tross for at dette er et sentralt tema i skolens læreplanverk,» uttaler de. Årets lærerprisvinner er den første skolebibliotekaren som har fått denne prisen.


Mer om Holbergprisen i skolen
Holbergprisen i skolen er en nasjonal årlig konkurranse for elever i den videregående skole. Årlig deltar rundt 1000 elever på 20 utvalgte skoler.

Holbergprisen i skolen har søknadsfrist 1. oktober hvert år, og elevene jobber med sine prosjekter fra november til april. Underveis i prosjektperioden får elevene assistanse fra etablerte forskere fra institusjoner i nærområdene, og prosjektene inngår i undervisningen i de fagene som kan knyttes til Holbergprisens fagfelt.

Holbergprisen i skolen og lærerprisen forvaltes av Holbergprisens styre, som også deler ut Holbergprisen og Nils Klim-prisen. Holbergprisen er en internasjonal pris som tildeles årlig for banebrytende forskning innen humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi, mens Nils Klim-prisen tildeles en fremragende forsker fra/i et nordisk land, innen de samme fagområdene. Alle prisene administreres av Universitet i Bergen, på vegne av Kunnskapsdepartementet.

Pressebilder, pressemeldinger, finalistprosjekter, lærerrapport, sitater m.m. legges ut på holbergprisen.no/presserom. Les mer om Holbergprisen i skolen her: https://holbergprize.org/nb/holbergprisen-i-skolen