Ny medarbeider i Holbergprisen i skolen

12.08.2020

Holbergprisen i skolen er i gang med et nytt semester, og mange av årets deltakerskoler vil bli bedre kjent med vår nye medarbeider Vivil Valvik Haraldsen.

Mange lærere planlegger i disse dager det kommende semesteret, og du som lærer kan sende inn din søknad for deltagelse allerede nå frem til fristen 1. oktober. Mange av årets deltakerskoler vil i år bli kjent med Vivil Valvik Haraldsen, som vil følge opp årets deltagere ved årets lærerseminar, ved årets skolebesøk, og gjennom oppfølging og støtte gjennom deltagelsen. Vivil er vikar for Hilde Omdalsmoen Fidje. 

 
Vivil har bred kompetanse innen humaniora gjennom utdannelse i filosofi og med studier i idéhistorie, fransk og klassisk gresk. Hun har arbeidet som lærer, og har også vært seminarunderviser på ex.phil og ex.fac ved Universitetet i Bergen, og har slik rik erfaring med å veilede elever og studenter. Denne kompetansen ønsker Vivil å benytte seg av i arbeidet med Holbergprisen i skolen: 

Jeg ser frem til å samarbeide med lærere i videregående skole om å legge til rette for gode arbeidsprosesser med elevenes forskningsprosjekter, og håper jeg kan komme med nyttige innspill bl.a. om skriveprosessen og om etiske overveielser i arbeidet med å planlegge og gjennomføre prosjektene.

Økt søknad til humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag

En viktig del av Holbergprisen i skolens formål er å stimulere barn og unge til å bli interessert i humaniora, samfunnsfag, juss og teologi. Vivil har merket seg at det er økende søknadstall til humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag ved universiteter både i Norge og Danmark i år i kjølvannet av koronakrisen, og foreslår at dette blant annet kan være et resultat av at “[...] vi i turbulente tider i større grad stiller de store spørsmålene om hva mennesket er og hvordan samfunn best kan organiseres, og at mange ser til filosofi, litteratur og andre kulturuttrykk for å forstå oss selv og hva som skjer”. Vivil mener også at det å forstå mennesket som individ og som sosialt og politisk vesen vil være av stor betydning når samfunnet skal utvikle og implementere naturvitenskapelige og teknologiske løsninger på problemene menneskeheten står ovenfor. Vivil merker seg at årets vinnerprosjekt berørte denne tematikken: 

Årets vinnerprosjekt i Holbergprisen i skolen fokuserer nettopp på spørsmålet hva det vil si å være menneske og på hvordan forskjellige menneskesyn kommer til uttrykk i litteraturen i forskjellige epoker, og eleven imponerte juryen med sine refleksjoner om hvordan synet på mennesket kan påvirkes og endres av forskjellige faktorer i samfunnet.

Holbergprisen i skolen og fagfornyelsen

Vivil er spent på å se om engasjementet for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag kan merkes også i den videregående skolen. Hun bemerker også at Holbergprisen i skolen er en svært god mulighet for å realisere målene i fagfornyelsen: 

Vi håper at lærere vil se Holbergprisen i skolen som en mulighet til å realisere flere av målsetningene i fagfornyelsen – elevene får for eksempel anledning til å utfolde utforskertrang, oppnå dybdelæring og utvikle kritisk tenkning og etisk bevissthet, og prosjektarbeidet foregår innenfor en etablert ramme hvor lærere og elever får støtte både fra forskerkontakter og fra sekretariatet for Holbergprisen i skolen. Siden elevene står fritt til å velge problemstilling innenfor fagfeltene humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, juss og teologi, vil deltagelse i forskningskonkurransen også gi elevene anledning til å utvikle fler- eller tverrfaglige prosjekter og ta opp de tverrgående temaene i de nye fagplanene, folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling. 

Korona-utbruddet og tiltakene knyttet til dette, gjorde sesongen 2019/2020 både utfordrende og givende. I Holbergprisen i skolen er vi likevel sikre på at både lærere og elever vil mestre eventuelle utfordringer på en svært god måte, og Vivil er spent på å møte årets deltagere: “Jeg gleder meg til å se hva elever i videregående skole rundt om i landet er interessert i å forske på, og ikke minst hva de finner ut gjennom sine forskningsprosjekter.”