Om Nils Klim-prisen

Nils Klim-prisen tildeles yngre nordiske forskere, for fremragende bidrag innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi.

Nils Klim-prisen tildeles årlig en yngre nordisk forsker som har utmerket seg ved fremragende bidrag innenfor ett eller flere av fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Ved tildeling legges det særlig vekt på forskerens selvstendighet og evne til nyskapning. Det vektlegges også hvorvidt de aktuelle forskningsbidragene fremtrer som særlig fremragende eller løfterike, vurdert på bakgrunn av forskerens alder, forskningsprosjektets karakter og forskningstradisjonene på fagområdet. 

Prisen har en verdi på 500 000 norske kroner. Prisvinner må være under 35 år ved nominasjonsfristen.

Bakgrunn

Nils Klim-prisen ble etablert opprettet som en del av Holbergprisens aktiviteter i 2003 og ble utdelt for første gang i 2004. Bakgrunnen for prisen er fastlagt i tredje paragraf av statuttene, hvor det slås fast at Holbergprisen også skal dele ut en "nordisk pris for yngre forskere". Prisen er har i likhet med Holbergprisen som hovedformål å bidra til økt sosial bevissthet om ånds- og sosialvitenskapenes betydning.

Nils Klim-prisen er kalt opp etter hovedpersonen i Ludvig Holberg's eneste roman, Nils Klims reise til den underjordiske verden, fra 1741.

Organisering og utvelgelse av prisvinnere

Universitetet i Bergen utnevner Holbergstyret, som er ansvarlig for alle arrangementer og aktiviteter knyttet til Holbergprisen, Nils Klim-prisen og Holbergprisen i skolen. Styret ledes av Sigmund Grønmo. Holbergstyret velger Nils Klim-prisvinner etter innstilling fra Nils Klim-komitéen, som består av internasjonalt anerkjente, nordiske forskere innenfor fagfeltene prisen dekker. Holbergprisens sekretariat ivaretar den daglige driften og gir praktisk støtte til styret og fagkomitéens arbeid.

Fristen for å nominere kandidater til Nils Klim-prisen er den 15. juni hvert år. Prisvinneren blir kunngjort i begynnelsen av mars og den høytidlige prisutdelingen finner i Bergen i juni, samtidig som utdelingen av Holbergprisen.