Jürgen Habermas: Democracy in Europe

11. september, 2014 holder en av vår tids store tenkere Jürgen Habermas foredraget Democracy in Europe på UiS. I den anledning blir det forelesninger og debatt om temaet folkestyrets forutsetninger i globaliseringens tidsalder 12. september.

Folkestyrets forutsetninger

Jürgen Habermas (f. 1929) ble tildelt Holbergprisen i 2005. Han er en av de mest betydningsfulle filosofene og samfunnstenkerne i vår tid.

Habermas’ vitenskapelige arbeid representerer en tyngde og et spenn som er få forunt. Han ble først kjent gjennom sin studie Strukturwandel der Öffentlichkeit (1962; på norsk: Borgerlig offentlighet), som er en moderne samfunnsvitenskapelig klassiker.

Siden slutten av 60-talet har han beveget seg fra vitenskapsfilosofi til språkfilosofi, handlingsteori og modernitetsteori og derfra til moralfilosofi og retts- og demokratiteori.

Habermas hovedverk er Theorie des kommunikativen Handelns (Theory of Communicative Action) i to bind fra 1981, hvor han utvikler sin teori om språket som medium for sosial interaksjon, om kommunikativ rasjonalitet og om kulturell og sosial rasjonalisering i moderne samfunn. I Faktizität und Geltung (Between Facts and Norms) fra 1992 viderefører han teorien om kommunikativ handling i en analyse av rett og demokrati. Hans idé om deliberativt demokrati har spilt en sentral rolle i de siste årtiers demokratiteori.

Habermas har gjennom hele sitt virke deltatt aktivt i samfunnsdebatten. De senere år har han både i akademiske fora og som offentlig intellektuell viet særlig oppmerksomhet til spørsmålstillinger om religionens rolle i samfunnet og det politiske liv og om overnasjonal rett og politikk. Ikke minst har han vært opptatt av Europas framtid og utfordringene for EU. 

På dette symposiet legges vekten på Habermas som demokratiteoretiker og fremfor alt på hans tenkning om postnasjonalt demokrati.  Den første dagen foreleser Habermas om Democracy in Europe. Forelesingen omhandler EU og forsøket på å bygge demokrati over landegrensene. Habermas vil møte inviterte kommentatorer som kjenner hans arbeid godt. Denne dagen vil innleggene foregå på engelsk.

Den andre dagen er temaet folkestyrets forutsetninger i lys av Habermas sin tenkning. Foredragsholderne er alle Habermas-kjennere. Denne dagen vil innleggene være på norsk. Ulike sider ved det norske demokratiets utfordringer i året for grunnlovjubileet blir belyst, og spørsmål knyttet til overnasjonalt demokrati blir debattert.

Symposiet vil bli avsluttet med en jubileumsforelesning i anledning Universitet i Stavanger sitt tiårsjubileum. Denne forelesning vil bli holdt av Björn Kvalsvik Nicolaysen og omhandle akademias rolle i den kritiske offentligheten. 

Program

Torsdag 11. september, UiS
 • 1215-1220: Velkomsthilsen, ved Marit Boyesen
 • 1220-1225: Tale ved kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen
 • 1225-1230: Tale ved faglig leder Holbergprisen, Ivar Bleiklie
 • 1230-1245: Grunnriss i Habermas’ tenkning, ved Bjørn Kvalsvik Nicolaysen
 • 1245-1345: Jürgen Habermas: Democracy in Europe
 • 1345-1400: Pause
 • 1400-1445: Kommentarer fra Sverker Gustavsson og Erik Oddvar Eriksen
 • 1445-1530: Replikk fra Habermas, kommentarer og spørsmål.
Fredag 12. september
 • 0915-0945: Hvorfor deliberativt demokrati?, ved Anders Molander
 • 0945-1000: Spørsmål og kommentarer
 • 1000-1030: Demokratiske borgerdyder, ved Silje Aambø Langvatn
 • 1030-1045: Spørsmål og kommentarer
 • 1045-1100: Pause
 • 1100-1130: Ekspertise og deliberativt demokrati, ved Cathrine Holst
 • 1130-1145: Spørsmål og kommentarer
 • 1145-1245: Lunsj
 • 1245-1315: Er postnasjonalt demokrati mulig? Ved Erik Oddvar Eriksen
 • 1315-1400: Paneldebatt om nasjonale og overnasjonale forutsetninger for demokrati
 • 1400-1415: Pause
 • 1415-1500: Jublileumsforelesning ved Bjørn Kvalsvik Nicolaysen: Akademias rolle i den kritiske offentligheten
Medvirkende
 • Marit Boyesen  er rektor ved Universitetet i Stavanger.
 • Erik Oddvar Eriksen er leder for ARENA, Center for European Studies, Universitetet i Oslo.
 • Sverker Gustavsson er professor emeritus i statsvitenskap ved Uppsala universitet. 
 • Cathrine Holst er seniorforsker ved ARENA, Center for European Studies, Universitetet i Oslo, og redaktør i Nytt Norsk Tidsskrift.
 • Silje Aambø Langvatn er postdoktor ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo.
 • Anders Molander er seniorforsker ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus, og forlegger i det svenske forlaget Daidalos.
 • Bjørn Kvalsvik Nicolaysen er professor i lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger.

Sted
Tjodhallen, Kjølv Egelands hus, Universitetet i Stavanger
Praktisk informasjon
Gratis inngang for alle interesserte.