Søk Holbergprisen i skolen før 1. oktober

11.08.2023

Dersom du søker innen søknadsfristen 1. oktober, har du og din klasse mulighetene til å delta i årets utgave av Holbergprisen i skolen. Les her for å få vite mer om søknadsprosessen.

​Det er du som lærer som søker på vegne av dine elever. Søknaden bør være kortfattet, 2-3 avsnitt, og si noe om følgende: 

 • Motivasjon for deltakelse. 
 • Plan for gjennomføring.  
 • Nøkkeltall. 

Les mer om punktene nedenfor.

Søknadsskjema for Holbergprisen i skolen 2023/2024

Motivasjon for deltakelse

Ønsker dere å jobbe mer på tvers? Å tilrettelegge for mer elevstyrt læring? Eller ønsker dere å gi både elever og lærere en ekstra boost og motivasjon? Her er noen av momentene tidligere deltakere har vektlagt i sine søknader. 

-Fellesskapsprosjekt: Flere søkere har trukket fram muligheten for å jobbe med et fellesskapsdannende prosjekt for hele klassen som viktig.   
 
- Konkurranse motiverer: Vi ser at elevene ofte blir ekstra motiverte av å delta i en nasjonal forskingskonkurranse og deltakelse i Holbergprisen i skolen kan få elevene til å strekke seg og gi det lille ekstra– som i neste omgang gir mestringsfølelse 

- Forskerkontakt: Kontakt med forskere og utdanningsinstitusjoner i nærheten har også blitt trukket frem som en viktig faktor som kan bidra til økt motivasjon og innsats hos elevene. De får en smakebit på forskerhverdagen og blir kjent med akademia.  

- Arbeidsmetoder og dybdelæring: Framfor alt er det mange som trekker frem anledningen for å prøve ut nye arbeidsmetoder som positivt og spennende. Holbergprisen i skolens forskningsprogram inviterer elevene til å utforme en problemstilling de selv er interessert i, og å følge opp med planlegging og gjennomføring. At læreren får en annen rolle, som veileder, kan også være motiverende og skape ny dynamikk. 

- Studieforberedende: Deltakelse i Holbergprisen i skolen kan bygge bro over gapet mellom videregående skole og universitetsutdannelse. Vi ser at elevene får erfaring i å jobbe selvstendig og langsiktig, erfaringer som vil komme godt med dersom de velger å gå videre med høyere utdanning.

-Demokratisk kompetanse: Evnen til å lese og jobbe med komplekse fagtekster og å ha en grunnleggende forståelse for forskningsprosesser og metodevalg er avgjørende for å utvikle evnen til deltakelse i fremtidens demokratiske prosesser.  

-Synliggjør forskning som karrierevei: Å delta i Holbergprisen i skolen ble også fremhevet av fjorårets søkere som en anledning til å vise elevene mulighetene innen humanistiske og samfunnsvitenskaplige fag. Dette er særlig viktig i en tid der realfagene lenge har fått mest oppmerksomhet og hum/sam-fagene kanskje havner litt i skyggen. 

 

Plan for gjennomføring

God planlegging er avgjørende for å få godt utbytte av prosjektet. Hvilke fag skal være involvert? Hvilke ressurser har dere lokalt? Skal dere jobbe klassevis eller i elevgrupper, og hvordan kan dere få frigjort tid til prosjektet? Dette er noen moment som kan være positivt å ha tenkt gjennom på forhånd og som kan styrke søknaden deres.  

-Timeantall: Mange søknader viser til timeantallet som er tilgjengelig innenfor faget de søker i og hvordan disse er tenkt organisert. I mange tilfeller velger lærerne å sette av timer innenfor vanlig timeplan til prosjektet, mens andre organiserer arbeidet som fagdager. Noen skoler velger å legge opp internseminar der elevene presenterer prosjektene sine for hverandre.  

- Tverrfaglighet: Ofte arbeides det tverrfaglig slik at et større timeantall blir tilgjengelig, ved for eksempel å kombinere samfunnsfag eller historie med norsk. Å vise ønske om å jobbe tverrfaglig og ha en plan for dette vil telle positivt for søknadsvurderingen. Vi omfatter humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, samt jus og religionsfag. For eksempel norskfaget, eller religion og etikk, søkes det lite med. Vi oppfordrer til å tenke kreativt rundt fagtilhørighet.  

- Ressurser: Holbergprisen i skolen kan knyttes opp mot mange ulike fag og dermed også ulike lærere. Kanskje er norsklæreren en viktig ressurs som kan veilede elevene i å strukturere skrivingen av elevrapporten? Skolebibliotekaren får også ofte en viktig rolle, som kan hjelpe til med både å finne kilder, skaffe oversikt over forskningsfelt eller finne frem i arkiv. Ofte er mye kompetanse  allerede tilgjengelig ved skolen og det er positivt om søknaden viser en bred forankring i lærergruppen. Har dere allerede kontakt med et lokalt universitet eller høyskole? Finnes et museum eller arkiv i nærheten som sitter på relevant kompetanse? Også her oppfordrer vi til å tenke utenfor skoleboksen.  

Ta en kikk på tidligere års lærerrapporter for inspirasjon til hvordan arbeidet kan organiseres eller les om hvordan lærerprisvinner 2020 Kjersti Gjerde Brekklund organiserte arbeidet i sin klasse her

Nøkkeltall 

Hvem skal være med? Hele klasser, eller elever som ønsker det, på tvers av trinn? Vi ønsker i utgangspunktet at minimum to lærere eller fagpersoner ved skolen er ansvarlige for søknaden, men flere kan delta. Vær oppmerksom på at Holbergprisen i skolen finansierer deltakelse på lærerseminaret for opp til tre lærere/bibliotekarer fra hver skole.  

- Hvem søker? Minimum to fagpersoner, som lærere og bibliotekarer, er ansvarlige for søknaden. Det vil også kunne telle positivt dersom søknaden har en bred forankring i lærerkollegiet. 

- Hvor mange elever? Hver skole som søker kan delta med opp til 90 elever, fordelt på opp til tre klasser. Det teller positivt dersom arbeidet er lagt opp på en slik måte at det kommer hele klasser til gode, snarere enn kun enkeltelever. Vi anbefaler at elevene samarbeider i grupper. 

 

Fagjuryen 2022 / 2023

Det er Holbergprisen i skolens fagjury [lenke til fagjury] som tar den endelige beslutningen om deltakelse. De vurderer søknadene utfra de overnevnte punktene, men også geografisk spredning og tidligere deltakelse kan spille inn. Holbergprisen i skolen skal fremme humanistisk og samfunnsvitenskapelig fagkunnskap i skolen.  

Vårt sekretariat svarer gjerne på spørsmål i tilknytning til søknadene og håper du og din skole blir med!  

Kontakt  

 • Hilde Omdalsmoen Fidje
 • Hilde Omdalsmoen Fidje
  Rådgiver, Holbergprisen i skolen
  E-post: hilde.fidje@uib.no
  Mob: 99 72 39 30
   
 • Oda Elisabeth Wiese Tvedt - privat
 • Oda Elisabeth Wiese Tvedt
  Rådgiver, Holbergprisen i skolen
  E-post: oda.tvedt@uib.no