Om Holbergprisen i skolen

Fritjof Sandberg, andreprisvinner i Holbergprisen i skolen 2016, sammen med sine to lærere. Foto: Marit Hommedal / NTB Scanpix

Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse for elever i den videregående skolen innen humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Hvert år deltar 20 skoler og mellom 700 og 1000 elever fra hele landet i konkurransen.

En viktig del av Holbergprisens formål er å stimulere barn og unge til å bli interessert i humaniora, samfunnsfag, juss og teologi. Forskningskonkurransen Holbergprisen i skolen er et tiltak for å innfri dette målet. Hvert år inviteres elever ved landets videregående skoler til å gjennomføre et forskningsarbeid med hjelp fra etablerte forskere. Gjennom arbeidet blir de gjort kjent med forskning, aktuelle temaer og spørsmål, vitenskaplige metoder og ulike utfordringer knyttet til Holbergprisens fagområder. Deltagelse i Holbergprisen i skolen knyttes opp mot læreplanene i skolefagene. Elevene får kjennskap til bruk av historiske kilder og fagbegreper og lærer å skrive en drøftende og argumenterende tekst.

Forskning med faglig bredde

Holbergprisen i skolen legger i utgangspunktet ingen føringer for hvilke temaer elevene kan forske på, men ofte vil læreren ha innspill på bakgrunn av læreplanen i det gjeldende faget. Tidligere år har vi sett at temaer som ligger nært elevenes egen hverdag, skolemiljø og erfaringer går igjen. Hvordan er det å være ung i dag? Hva spiser egentlig skoleungdommene i matpakkene sine? Har ungdom særegne dialekttrekk sammenlignet med omgivelsene? Hva med ungdoms forhold til nye medier og dataspill? Forskningsprosjekter som tar for seg historiske, filosofiske og litterære problemstillinger er også sentrale for Holbergprisen i skolens fagfelt.

Elevprosjektene har tverrfaglig bredde, hvor perspektiver blant annet fra norsk, engelsk, mediefag, geografi, historie og samfunnsfag kan trekkes inn. Eksempler på tidligere elevprosjekter finnes her.

Veiledning fra etablerte forskere

Holbergprisen i skolen vil tilrettelegge for kontakt med et forskningsmiljø som den enkelte skole kan benytte seg av ved å tildele hver deltagerskole en forskerkontakt med relevant fagbakgrunn. Det blir jevnlige møter som vil stimulere elevene gjennom veiledning, foredrag og oppfølging gjennom forskningsprosessen. Holbergprisen i skolen dekker alle utgifter i forbindelse med forskerkontaktenes deltagelse. 

Premiering

Alle innsendte elevprosjekter blir vurdert av en egen fagjury for Holbergprisen i skolen. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Finalistene blir også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. 

Lærerprisen

Holbergprisen i skolen ønsker å fremheve lærerens rolle som sentral faglig ressurs og inspirasjonskilde i arbeidet med å introdusere forskning for elever under videregående opplæring, og deler ut en lærerpris på 20 000 kr. Vinneren velges på bakgrunn av en rapport hvor læreren redegjør for hvordan prosjektet er blitt gjennomført og hvilke erfaringer prosjektarbeidet har gitt lærere og elever ved skolen. Rapporten leveres inn sammen med elevprosjektene og vurderes av Holbergprisen i skolens fagjury.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for å delta i Holbergprisen i skolen er den 1. oktober hvert år.