Foto: Rose Lincoln

Cass R. Sunstein

USA
Harvard Law School, Harvard University

Vinner av Holbergprisen

Holbergprisen i 2018 ble tildelt den amerikanske juristen Cass R. Sunstein.

Holbergkomitéens begrunnelse

Cass Sunstein er en av vår tids mest vidtfavnende, innovative og toneangivende forskere. Hans vitenskapelige arbeider har redefinert flere forskningsfelt, og den praktiske implementeringen av hans forskning har hatt stor betydning for politikk-utforming. Hans banebrytende bøker om amerikansk statsrett (After the Rights Revolution, 1990, og The Partial Constitution, 1993), har på avgjørende måter formet vår forståelse av forholdet mellom det moderne statsapparatet og forfatningsrett. Disse verkene har gitt oss sofistikerte verktøy for å forstå hvordan ulike konstitusjonelle idealer som kan omarbeides og forsvares i møte med fremveksten av den administrative stat. I flere av Sunsteins arbeider om amerikansk juss fremmer han et syn på konstitusjonalisme som et deliberativt ideal på en kraftfull måte, og han forsvarer dette synet mot juridisk og økonomisk reduksjonisme og mot public choice-teori. På innovative måter minsker han kløften mellom våre deliberative idealer og kravet om effektivitet.

Disse hensynene utgjør også grunnlaget for Sunsteins fremragende forskningsbidrag innen forvaltningsrett. I en rekke bøker (The Cost Benefit State, 2002, Risk and Reason, 2002, og The Laws of Fear, 2004), viser han hvordan kostnad-nytte-analyse kan disiplinere offentlige reguleringsinstanser. For Sunstein er kostnad-nytte-analyse ikke en nødtørftig øvelse i effektivitet: det er snarere et middel for å sikre at statlige instanser tar høyde for reguleringenes konsekvenser for alle borgerne. 

Ved hjelp av en kløktig kombinasjon av kostnad-nytte-analyse, supplert med innsikter fra disipliner som psykologi, økonomi og samfunnsvitenskap, redefinerer Sunstein hvordan vi tenker omkring skade og kompensasjon. Dette banebrytende arbeidet har endret vår tenkning omkring noen av vår tids mest presserende samfunnsproblemer, fra klimaendringer til helsespørsmål.

Sunsteins vitenskapelige arbeider er drevet frem av en genuin forståelse av hvordan menneskelig adferd representerer en utfordring for samfunnsreguleringen. Ved å inkorporere kunnskap fra revolusjonen innen adferdsforskningen, tilfører han en dypere innsikt i disse utfordringene, i tillegg til å gi ny næring til forskning i adferds-økonomi og juss. Samtidig som det har vært en rekke andre forskningsbidrag til dette feltet (inkludert bidrag fra Richard Thaler, hans medforfatter av Nudge), har Sunstein hatt stor innflytelse ved å forbinde adferdsøkonomi med en dypere forståelse av demokrati, juss og måten samfunnsinstitusjoner fungerer på. Fra 2009 til 2012, under Obamas presidentskap, ledet han The White House Office of Information and Regulatory Affairs.

Med sine 48 bøker og hundrevis av vitenskapelige artikler har Sunstein endret vår forståelse av en rekke viktige temaer. I tillegg til hans akademiske bidrag har Sunstein også vist at han behersker kunsten å formidle viktige idéer til allmennheten. Gjennom sine tallrike kommentarartikler, intervjuer og offentlige foredrag, har han vært en særdeles innflytelsesrik, veltalende og produktiv deltaker i den offentlige debatten.

Cass Sunstein er en av de få forskerne som forutser fremtidens utfordringer ved hver korsvei. Han var også en av de første samfunnsviterne som var opptatt hvordan diskursfellesskap kan påvirke demokratiet i vår digitale tidsalder. Slik redefinerer han våre idéer om hvordan offentligheten fungerer. Han har i tillegg levert briljante og toneangivende innspill til en rekke samfunnsspørsmål: måten forutinntatthet kan påvirke dommere, likekjønnet ekteskap, dyrs rettigheter, kvoteringstiltak, og nye utfordringer for ytringsfriheten. Hans vitenskapelige tilnærming er interdisiplinær i ordets rette forstand. Den er vitenskapelig stringent, men samtidig klar og tilgengelig, og kjennetegnes av en dypt følt omsorg for menneskelig velferd. Hans fremragende forskning, politiske engasjement og stadige søken etter praktiske løsninger, så vel som hans motstand mot defaitisme i møte med politisk og administrativ kompleksitet, og hans utrettelige forsvar for den opplyste, offentlige samtalen, gjør ham til en av vår tids viktigste intellektuelle.

På vegne av Holbergkomitéen

Pratap Bhanu Mehta
Komitéleder

CASS R. SUNSTEIN 

(f. 1954)

Cass R. Sunstein er Robert Walmsley University Professor ved Harvard University. Fra 2009 til 2012 var han Administrator of the White House Office of Information and Regulatory Affairs, hvor han bisto med tilsynet med en rekke reformer som involverte sikkerhet, luftkvalitet, borgerrettigheter, åpenhet i det offentlige, klimaendringer, økonomisk handlingsrom, helse og fattigdomsbekjempelse. Han er grunnlegger og direktør for Harvard Law Schools program for adferdsøkonomi og offentlig politikk. Sunstein har også vært involvert i grunnlovsutforming og lovendring i en rekke land. Hans tjeneste i det offentlige inkluderer medlemskap i president Barack Obamas Review Group on Intelligence and Communications Technologies (2013) samt det amerikanske forsvarsdepartementets Innovation Board (2016-2017).

Sunstein er forfatter av hundrevis av artikler og dusinvis av bøker, inkludert Republic.com (2001), Risk and Reason (2002), Why Societies Need Dissent (2003), Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness (med Richard H. Thaler, 2008), Simpler: The Future of Government (2013), Conspiracy Theories and Other Dangerous Ideas (2014), The World According to Star Wars (2016), #Republic (2017), Impeachment (2017), Legal Reasoning and Political Conflict (2. utg. 2018) og The Cost-Benefit Revolution (kommende, 2018).

LenkerPersonside ved Harvard Law School

Holbergsymposiet 2018: "Democracy and Truth"

Holbergforelesningen 2018: "Freedom"

The Holberg Laureate LIVE: "Knowledge-based Policy-Making"

Meisterklasse med Cass R. Sunstein: "What to do about human error"

Intervju

Holbergsamtalen 2018