Foto: Marit Hommedal / Holbergprisen

Ian Hacking

Canada
University of Toronto

Vinner av Holbergprisen

Holbergprisen 2009 ble tildelt den canadiske filosofen Ian Hacking.

Begrunnelse fra Holbergkomitéen

"Ian Hacking er en fremragende filosof og vitenskapshistoriker. Hans kombinasjon av stringent filosofisk og historisk analyse har fundamentalt endret vår forståelse av hvordan sentrale begrep oppstår gjennom vitenskapelig praksis og i bestemte sosiale og institusjonelle sammenhenger. Hans arbeid avdekker natur- og sosialvitenskapenes normative og sosiale implikasjoner.

I The Logic of Statistical Inference (1965), vurderer Hacking kritisk bruken av sannsynlighetsteori i nåtidig statistikk. The Emergence of Probability (1975) forklarer hvordan forestillingen om sannsynlighet først ble til i løpet av 1600-tallet, i arbeidene til tenkere som Blaise Pascal og Pierre de Fermat. Hacking følger så historien videre inn på 1800-tallet, og viser i The Taming of Chance (1990) hvordan det "skred av trykte tall", som oppstod da stater begynte å samle og publisere statistikk, førte til at forskere begynte å benytte sannsynlighetskategorier for å forstå samfunnslivet. Ingen forsker har gitt et så vektig og vesentlig bidrag til vår forståelse av hvordan sannsynlighet ble en grunnleggende teoretisk og praktisk kategori i den moderne verden.

Gjennom arkivstudier av attenhundretallets eksplosjon av talldata kom Hacking frem til nye og viktige problemstillinger. For å kunne mestre flommen av tall utviklet forskere nye måter å klassifisere mennesker på og skapte dermed nye "mennesketyper" ("kinds of people"). Hacking hevder at denne typifiseringen ("kind-making") former hvordan mennesker, som slik blir plassert i vitenskapelige og administrative kategorier, tenker og handler. Denne innsikten resulterte i en rekke store studier, deriblant Rewriting the Soul: Multiple Personality and the Sciences of Memory (1995) (og Mad Travelers: Reflection on the Reality of Transient Mental Illness (1998).

Hacking har gjennom hele sin karriere vært opptatt av vitenskapelig realisme, særlig det sentrale filosofiske spørsmål om hvorvidt de teoretiske enheter som vitenskapen postulerer – fra "elektron" til “multippel personlighetsforstyrrelse” – er virkelige på samme måte som dagligdagse objekter. Denne problemstillingen står helt sentralt i hans tenkning om mennesket. I Representing and Intervening (1983) hevder han at for å kunne avgjøre om begreper innen naturvitenskap skal kunne oppfattes som realistiske, må vi se på hvordan de brukes til å gripe inn i verden gjennom eksperimenter. The Social Construction of What? (1999) fører Hackings interesse for realisme i forhold til naturgitte typer (“natural kinds”) sammen med hans arbeid om mennesketyper ("human kinds"). Resultatet er en radikal omdefinering av sentrale spørsmål i kontroversene om "sosial konstruksjon". Hackings senere forskning dekker et bredt spekter av tema som fedme, rase og autisme - stadig med fokus på spørsmålet om "mennesketyper".

Ian Hackings arbeid gir stadig gjenklang innenfor både humaniora og samfunnsvitenskap, fordi det har endret selve rammeverket for vår forståelse av samspillet mellom naturlige og sosiale virkeligheter."

IAN HACKING

(1936 — 2023) 

Ian Hacking er en av verdens ledende filosofer og vitenskapshistorikere. Hans bidrag på områder så forskjellige som fysikkens filosofi og historie, forståelsen av sannsynlighetsbegrepet, språkfilosofi og psykologiens og psykiatriens filosofi og historie, er betydelige. Men mangfoldet til tross er det én overordnet tanke som gjennomsyrer hans verk: Vitenskap er et menneskelig foretagende. Den skapes alltid i en historisk situasjon, og for å forstå hvorfor dagens vitenskap er som den er, er det ikke nok å vite at den er “sann”, eller bekreftet. Vi må kjenne den historiske konteksten den er oppstått i.

Lenker

Om Ian Hacking

Intervju med Ian Hacking

Holbergsymposiet 2009

Ian Hacking i New York Review of Books

Ian Hacking in memoriam