"Lost in Translation?"

Av: Erika Lind-Larsen, Vestby Videregående skole 

Rapporten handler om hva som kan forsvinne i oversettelsesprosessen fra et språk til et annet, her fra engelsk til norsk. Problemstillingen i undersøkelsen er: Hva er konsekvensene av at noe går tapt i oversettelsen fra et språk til et annet, og hva kan være mulige årsaker til at det skjer? Hvorfor er det problematisk?  

Eleven sammenligner én bok som er utgitt på to ulike språk. Refleksjonene i forkant av lesningen gir en god innramming til prosjektet. Eleven informerer om sin språkbakgrunn og reflekterer godt rundt at det kan føre til eventuelle feil, og viser også bevissthet rundt forskningsetikk og en ydmykhet som er viktig. 

Både korte frister og kommersielle krav blir problematisert i forskningsrapporten, sammen med oversetterens ulike etiske og faglige overveielser. Lind-Larsen konkluderer med at hovedpersonen er mindre dynamisk og annerledes enn originalen, og at oversetteren er mer synlig i teksten enn det eleven ønsker. Rapporten fremviser godt akademisk håndtverk og rapporten gir ulike eksempler på at oversettelser kan føre til andre betydninger og meninger enn det eleven mener er forfatterens hensikt.   

Rapporten springer ut av elevens interessante observasjoner, og viser hvordan disse kan systematiseres på en analytisk grundig måte. Tematikken og fremgangsmåten viser stort mot og selvstendighet i både valg av tema og i fremvisningen av sine egne prosesser. Det fører til en rapport med en spesielt sterk analyse som imponerte juryen. Elevens engasjement og kunnskap kommer godt fram i en tekst der språket er godt, og hvor elevens stemme kommer tydelig frem. 

I en tid hvor elevenes leseferdighet og kritiske tenkning diskuteres, viser dette prosjektet nettopp det store kritiske potensiale som bor i dagens elever.