Pårørendes rolle i heroinassistert behandling

Elise Harwiss ved  Elvebakken videregående skole i Oslo, mottar førsteprisen i Holbergprisen i skolen 2022 med forskningsprosjektet: «Pårørendes rolle i heroinassistert behandling»

Det siste året har det i Oslo og Bergen blitt iverksatt et tilbud om heroinassistert behandling av rundt 200 opiatavhengige rusmisbrukere. Målet er blant annet å redusere dødelighet og sykdomsrisiko, samt å bedre sosial tilpasning og hverdagsstruktur. I sin forskingsrapport undersøker Harwiss hva slags rolle de pårørende har i dette behandlingsprosjektet, og hvordan de blir ivaretatt.

Harwiss viser at pårørende ikke er tiltenkt noen fremtredende rolle i behandlingen, og at deres rettigheter fremstår mer som en politisk diskurs enn som en del av behandlingshverdagen.

Fagjuryens uttalelse:  

Rapporten undersøker pårørendes rolle i heroinassistert behandling. Harwiss viser at det er betydelig avstand mellom ambisjoner og realiteter i ivaretagelse av de pårørende til noen av de sykeste rusmiddelavhengige pasientene. Rapporten viser tydelig hvordan Helsedirektoratets retningslinjer om å ivareta pårørendegrupper verken kommer til uttrykk i selve behandlingsopplegget eller i forskningen på dette.

Rapporten utmerker seg ved å være klart avgrenset, gjennom å ha en aktiv diskusjon med forskningslitteraturen og ved at den har en fokusert drøfting. Harwiss utviser et høyt refleksjonsnivå hva gjelder metoder, konklusjoner og funn.  Analysene viser at pårørende ikke er tiltenkt noen fremtredende rolle i heroinassistert behandling, og at pårørendes rettigheter framstår som en politisk diskurs “frontstage” heller enn en del av behandlingshverdagen “backstage”. Materialet, som består av offentlige dokumenter, relevant forskingslitteratur og intervjuer med nøkkelpersoner blir treffsikkert analysert. Harwiss løfter dermed frem pårørendeperspektivet i etableringen av prøveprosjektet heroinassistert behandling.

Rapporten er et betydelig bidrag for å synliggjøre en ofte oversett gruppe, og holder gjennomgående svært høy kvalitet. Harwiss viser hvordan det å løfte pårørendeperspektiver kan forbedre både deres situasjon og utgjøre et potensial for å bedre de rusavhengiges sosiale nettverk.  

Juryen gratulerer med et glimrende forskningsarbeid og førsteprisen i Holbergprisen i skolen 2022.