Snøkrabbe – sett i et folkerettslig perspektiv

Årets andrepris går til Live Strømshoved ved Longyearbyen skole for forskningsrapporten «Snøkrabbe – sett i et folkerettslig perspektiv». Prosjektet handler om norsk suverenitet på Svalbard og utforsker hvordan snøkrabben har blitt et storpolitisk spørsmål. Utgangspunktet er tvisten mellom Norge og EI om adgang til snøkrabbefiske i fiskevernssonen rundt Svalbard.  

Fagjuryens uttalelse:  

Rapporten handler om norsk suverenitet på Svalbard og utforsker hvordan snøkrabben har blitt et storpolitisk spørsmål. Utgangspunktet er tvisten mellom Norge og EU om adgang til snøkrabbefiske i fiskevernssonen rundt Svalbard. 

Denne rapporten viser et imponerende stykke elevforskning, som er preget av stringens, ryddighet og analytisk tydelighet. Strømshoved undersøker relevante lover og lovanvendelser, inkludert Høyesteretts dom i snøkrabbesaken i 2019, og hun utfører et nøkkelpersonintervju. Metodene er godt egnet til å belyse problemstillingen. Redegjørelsen for relevante lover og lovanvendelser er presis, og betydningen av dem for problemstillingen er godt forklart. Framstillingen er ryddig, og uenighetene mellom Norge og EU er svært tydelig gjort rede for. Snøkrabbesaken viser hvordan Norges suverenitet på Svalbard påvirkes av ulike tolkninger av internasjonale avtaler og folkerett. 

Rapporten er tydelig avgrenset og utmerker seg som svært presis og formsikker. Strømshoved viser seg som en god formidler og løfter komplekse juridiske spørsmål til engasjerende lesning.